Language of document :

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 maja 2016 r. – Komisja Europejska / Republika Austrii

(Sprawa C-346/14)1

[Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Artykuł 4 ust. 3 TUE – Artykuł 288 TFUE – Dyrektywa 2000/60/WE – Polityka wodna Unii – Artykuł 4 ust. 1– Zapobieganie pogorszeniu się stanu części wód powierzchniowych – Artykuł 4 ust. 7 – Odstępstwo od zakazu pogarszania stanu – Nadrzędny interes ogólny – Pozwolenie na budowę elektrowni wodnej na rzece Schwarze Sulm (Austria) – Pogorszenie stanu wód]

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Manhaeve, C. Hermes i G. Wilms, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciel: C. Pesendorfer, pełnomocnik)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, Z. Petzl i J. Vláčil, pełnomocnicy)

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 361 z 13.10.2014.