Language of document : ECLI:EU:C:2016:322

C‑346/14. sz. ügy

Európai Bizottság

kontra

Osztrák Köztársaság

„Tagállami kötelezettségszegés – Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése – EUMSZ 288. cikk – 2000/60/EK irányelv – Uniós vízpolitika – A 4. cikk (1) bekezdése – A felszíni víztestek állapotromlásának a megakadályozása – A 4. cikk (7) bekezdése – Az állapotromlás tilalmától való eltérés – Elsőrendű közérdek – Vízerőműnek a Fekete‑Sulm folyón (Ausztria) történő építésének az engedélyezése – A vizek állapotának romlása”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (első tanács), 2016. május 4.

1.        Bírósági eljárás – Szóbeli szakasz – Újbóli megnyitás – A szóbeli szakasz annak érdekében történő újbóli megnyitására vonatkozó kötelezettség, hogy a főtanácsnok indítványában felvetett jogkérdésekre a felek észrevételeket tehessenek – Hiány

(EUMSZ 252. cikk, (2) bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 83. cikk)

2.        Környezet – Uniós vízpolitika – 2000/60 irányelv – A tagállamokat az átültetési határidő alatt terhelő kötelezettségek – Az irányelvben meghatározott cél veszélyeztetésére alkalmas rendelkezések meghozatalától való tartózkodás kötelezettsége – Terjedelem

(EUSZ 4. cikk, (3) bekezdés, EUMSZ 288, harmadik bekezdés; 2000/60 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 4. cikk és 13. cikk, (6) bekezdés)

3.        Környezet – Uniós vízpolitika – 2000/60 irányelv – A felszíni vizekre vonatkozó környezetvédelmi célkitűzések – A felszíni víztestek állapotromlásának megakadályozásához szükséges intézkedések végrehajtásának kötelezettsége – A végrehajtás fogalma – Egyedi projekt engedélyezése – Bennfoglaltság

(2000/60 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 4. cikk, 1) bekezdés, a) pont, i. alpont, és (7) bekezdés)

4.        Környezet – Uniós vízpolitika – 2000/60 irányelv – A felszíni vizekre vonatkozó környezetvédelmi célkitűzések – A felszíni víztestek állapotromlásának fogalma

(2000/60 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 4. cikk, 1) bekezdés, a) pont, i. alpont, és V. melléklet)

5.        Környezet – Uniós vízpolitika – 2000/60 irányelv – A felszíni vizekre vonatkozó környezetvédelmi célkitűzések – A felszíni víztestek állapotromlásának megakadályozásához szükséges intézkedések végrehajtásának kötelezettsége – Az eltérés lehetősége a nyomós közérdeket szolgáló projektek esetén – Feltételek

(2000/60 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 4. cikk, (1) és (7) bekezdés)

6.        Környezet – Uniós vízpolitika – 2000/60 irányelv – A felszíni vizekre vonatkozó környezetvédelmi célkitűzések – A felszíni víztestek állapotromlásának megakadályozásához szükséges intézkedések végrehajtásának kötelezettsége – Az eltérés lehetősége a nyomós közérdeket szolgáló projektek esetén – Valamely projekt nyomós közérdeket szolgálónak való minősítése – Tagállamok mérlegelési jogköre – Olyan projektre történő alkalmazás, amely megújuló energia vízenergiával történő termelését ösztönzi – Megengedhetőség

(EK 175. cikk, (1) bekezdés [jelenleg EUMSZ 194. cikk, (1) bekezdés]; 2000/60 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 4. cikk, (1) bekezdés és (7) bekezdés, c) pont)

1.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 23., 24. pont)

2.        Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidőn belül a címzett tagállamoknak tartózkodniuk kell az olyan jellegű rendelkezések meghozatalától, amelyek komolyan veszélyeztetnék a szóban forgó irányelv által előírt eredmény megvalósítását. E tartózkodási kötelezettséget, amely valamennyi nemzeti hatóságra nézve kötelező, úgy kell értelmezni, hogy az minden olyan általános vagy különös intézkedés elfogadására vonatkozik, amely ilyen veszélyeztető hatást fejthet ki.

Következésképpen ami a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60 irányelvet illeti, bár valamely projekt az engedélyezési határozat elfogadásának időpontjában nem tartozott ezen irányelv 4. cikkének hatálya alá, valamely tagállam – még ezen irányelv 13. cikkének (6) bekezdése értelmében a vízgyűjtő‑gazdálkodási tervek közzététele tekintetében a tagállamok számára kitűzött határidő lejártának időpontját megelőzően is – köteles volt tartózkodni az olyan jellegű rendelkezések meghozatalától, amelyek komolyan veszélyeztethetnék az említett 4. cikkben meghatározott célkitűzés megvalósítását.

(vö. 50., 51. pont)

3.        A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60 irányelvet irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontja i. alpontjának szövegéből – amely kimondja, hogy a tagállamok végrehajtják a szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák az összes felszíni víztest állapotának romlását – kitűnik, hogy a tagállamoknak kötelező ilyen intézkedéseket elfogadniuk. E tekintetben egy olyan egyedi projekt engedélyezését, mint egy vízerőműnek egy olyan folyón történő megépítése, amely folyó valamely tagállamon folyik keresztül, ilyen végrehajtásként kell értelmezni.

Ugyanis a 2000/60 irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja nem csupán a vízgyűjtő‑gazdálkodási tervezés egyszerű célkitűzéseit állapítja meg pragmatikus megfogalmazásban, hanem – amint az érintett víztest ökológiai állapotát meghatározták – az ezen irányelv által előírt eljárás minden egyes lépésében kötelező hatállyal rendelkezik. Ugyanis ami az ezen irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében előírt eltérések rendszerét illeti, az eltérési kategóriák struktúrája lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az említett irányelv 4. cikke nem kizárólag alapkötelezettségekből áll, hanem egyedi projekteket is érint. Ugyanis az eltérési indokok többek között akkor alkalmazandók, amikor az említett 4. cikk célkitűzéseinek be nem tartása a felszíni víztest fizikai jellemzőinek új keletű változásaiból következik, és ebből kedvezőtlen hatások adódnak vagy új, fenntartható emberi fejlesztési tevékenység következménye. Márpedig ez előfordulhat projektek új engedélyezésének következtében. Ugyanis valamely projektet és a vízgyűjtő‑gazdálkodási tervek megvalósítását lehetetlen egymástól függetlenül elképzelni.

(vö. 53., 54., 56. pont)

4.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 58., 59. pont)

5.        A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60 irányelv 4. cikkének (7) bekezdése alapján az eltérés engedélyezésére is figyelemmel, el kell kerülni a felszíni víztestek bármiféle állapotromlását. Így az ilyen állapotromlás megakadályozására vonatkozó kötelezettség a 2000/60 irányelv végrehajtásának minden egyes szakaszában kötelező marad, és a felszíni víztest valamennyi olyan típusára és állapotára alkalmazandó, amely esetében vízgyűjtő‑gazdálkodási tervet fogadtak el. Az érintett tagállamnak következésképpen meg kell tagadnia valamely projekt engedélyezését, ha ez utóbbi az adott víztest állapotának romlását okozhatja, vagy valamely felszíni víztest esetében veszélyezteti a jó állapot elérését, kivéve ha meg kell állapítani, hogy az említett projekt az ezen irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében előírt eltérés alá tartozik.

E tekintetben annak meghatározása érdekében, hogy valamely projekt engedélyezését a 2000/60 irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében előírt követelmények tiszteletben tartásával fogadták‑e el, először is meg kell vizsgálni, hogy valamennyi gyakorlati intézkedést megtettek‑e a az adott projekt érintett víztest állapotára gyakorolt ártalmas hatásának a mérséklése érdekében, másodszor azt, hogy e projekt elvégzésének okait kifejezetten feltüntették és indokolták‑e, harmadszor azt, hogy az említett projekt nyomós közérdeket szolgál‑e, és/vagy hogy a környezetre és a társadalomra tekintettel fennálló hasznok, amelyek az ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célkitűzések megvalósításából fakadnak, felülmúlják‑e az emberi egészség, az emberi biztonság megtartása vagy a fenntartható fejlődés tekintetében az ugyanezen projekt végrehajtásából fakadó hasznokat, negyedszer pedig azt, hogy a hasznos célkitűzések a műszaki megvalósíthatóság vagy az aránytalan költségek miatt nem érhetők‑e el más olyan módon, ami a környezet számára jóval előnyösebb.

(vö. 64., 66. pont)

6.        Bizonyos mérlegelési mozgásteret kell elismerni a tagállamoknak annak meghatározása tekintetében, hogy valamely egyedi projekt a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60 irányelv 4. cikke (7) bekezdésének c) pontjának értelmében vett nyomós közérdekkel bír‑e. Ugyanis a 2000/60 irányelv, amelyet az EK 175. cikk (1) bekezdése (jelenleg az EUMSZ 192. cikk (1) bekezdése) alapján fogadtak el, közös elveket állapít meg, és átfogó intézkedési keretet határoz meg a vízvédelem területén, emellett biztosítja a koordinációt, az integrációt, valamint hosszabb távon az általános elvek és azon struktúrák kidolgozását, amelyek lehetővé teszik az Unióban a víz védelmének és felhasználásának ökológiai szempontból járható útját. Ezen elveket és e keretet a továbbiakban a tagállamoknak kell kidolgozniuk egyedi intézkedések elfogadásán keresztül. Így ezen irányelv nem írja elő a tagállamok szabályozásainak teljes harmonizációját a vízügy területén.

Következésképpen e mérlegelési mozgástér keretében valamely tagállam jogosan vélheti úgy, hogy valamely projekt, amelynek a célja a megújuló energia termelésének a vízenergiával való előmozdítása, nyomós közérdek. Ugyanis az EUMSZ 194. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a belső piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet megőrzésének és javításának szükségességére tekintettel az Unió energiapolitikájának céljai – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében – az energiapiac működésének biztosítása, az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül, az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint az új és megújuló energiaforrások kifejlesztésének előmozdítása és az energiahálózatok összekapcsolásának előmozdítása.

Ezenkívül a megújuló energiaforrások előmozdítását, amelynek az Unió elsőrangú jelentőséget tulajdonít, többek között azon tény figyelembevétele igazolja, hogy az említett erőforrások kiaknázása hozzájárul a környezetvédelemhez és a fenntartható fejlődéshez, biztonságosabbá és változatosabbá teszi az energiaellátást, és lehetővé teszi az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyv célkitűzéseinek gyorsabb megvalósítását.

(vö. 70–73. pont)