Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 3.6.2022 – AHY v The Minister for Justice

(Asia C-359/22)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court (Irlanti)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: AHY

Vastaaja: The Minister for Justice

Ennakkoratkaisukysymykset

1.    Käsittääkö 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/20131 (jäljempänä Dublin III -asetus) 27 artiklan 1 kohdan säännösten mukainen oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin niin, että hakijalla on mahdollisuus hakea muutosta siirtopäätökseen tai sen uudelleen käsittelyä tuomioistuimessa sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen osalta, oikeuden tällaisiin tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin sellaisen päätöksen osalta, jonka jäsenvaltio on tehnyt Dublin III -asetuksen 17 artiklan 1 kohdan nojalla saman 17 artiklan 1 kohdan mukaisen harkintavaltansa käyttämisestä sen suhteen, olisiko sen päätettävä käsitellä kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön siellä jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus siinäkin tapauksessa, ettei se Dublin III -asetuksessa määriteltyjen perusteiden mukaan ole vastuussa hakemuksen käsittelystä?

2.    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

a)    Seuraako tästä, että pyynnön esittävä jäsenvaltio ei voi panna siirtopäätöstä täytäntöön ennen kuin hakijan pyyntö Dublin III -asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisen harkintavallan käyttämisestä on ratkaistu?

b)    Sisältyykö 27 artiklan 3 kohdan säännöksiin, joiden mukaan jäsenvaltioiden on kansallisessa laissaan säädettävä yhdestä lykkäävän vaikutuksen kolmesta eri muodosta siirtopäätöksiin kohdistuvien muutoksenhaun ja uudelleen käsittelyä koskevien hakemusten osalta, muutoksenhaku 17 artiklan 1 kohdan nojalla tehtyyn päätökseen, jolla jäsenvaltio kieltäytyy käyttämästä mahdollisuutta ottaa vastuu kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä (jäljempänä 17 artiklan mukainen kielteinen päätös)?

c)    Jos kansallisessa laissa ei säädetä yhdestä 27 artiklan 3 kohtaan sisältyvän lykkäävän vaikutuksen kolmesta muodosta haettaessa muutosta 17 artiklan mukaiseen kielteiseen päätökseen, ovatko tällaista muutoksenhakua käsittelevät tuomioistuimet velvollisia myöntämään lykkäävän vaikutuksen jossakin näistä kolmesta muodosta kansallisessa laissaan, ja jos, niin missä niistä?

d)    Onko kaikkien 27 artiklan 3 kohdan mukaisten lykkäävien oikeussuojakeinojen tulkittava toimivan siten, että ne katkaisevat siirtopäätöksen täytäntöönpanolle Dublin III -asetuksen 29 artiklan 1 kohdassa asetetun määräajan kulumisen?

3.    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

a)    Estääkö Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota panemasta siirtopäätöstä täytäntöön niin kauan kuin hakijan pyyntöä Dublin III -asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisen harkintavallan käyttämiseksi ei ole ratkaistu?

b)    Estääkö Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota panemasta siirtopäätöstä täytäntöön niin kauan kuin 17 artiklan mukaista kielteistä päätöstä koskevaa muutoksenhakua, joka on tehty kansallisten säännösten mukaisessa judicial review -menettelyssä, ei ole ratkaistu?

c)    Toissijaisesti, keskeyttääkö 17 artiklan mukaista kielteistä päätöstä koskeva muutoksenhaku, joka on tehty kansallisten säännösten mukaisessa judicial review -menettelyssä, Dublin III -asetuksen 29 artiklan 1 kohdassa siirtopäätöksen täytäntöönpanolle asetetun määräajan kulumisen tai onko sillä muutoin lykkäävä vaikutus siirtopäätökseen?

____________

1 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013 (EUVL 2013, L 180, s. 31).