Language of document :

1. augustil 2012 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(Kohtuasi F-84/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega keelatakse hagejal vahetult tutvuda töövõimetuskomitee lõpparuande ning selle komitee kolmanda arsti diagnoosiga.

Hageja nõuded

tühistada 17. oktoobri 2011. aasta otsus, millega keelatakse hagejal vahetult tutvuda töövõimetuskomitee lõpparuande ning selle komitee kolmanda arsti diagnoosiga;

tühistada ametisse nimetava asutuse 24. märtsi 2012. aasta otsus, mille puhul on tegemist vastusega personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kaebusele;

mõista kostjalt mittevaralise ja varalise kahju eest välja kahjuhüvitis koos viivitus- ja tasandusintressidega määras 6,75%;

mõista kohtukulud välja nõukogult.