Language of document :

Acțiune introdusă la 3 iulie 2017 – Comisia Europeană/Republica Cehă

(Cauza C-399/17)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Němečková și E. Sanfrutos Cano, agenți)

Pârâtă: Republica Cehă

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții de Justiție:

constatarea faptului că, prin refuzul de a asigura preluarea materialului TPS-NOLO (Geobal), care a fost transferat din Republica Cehă la Katowice, Polonia, Republica Cehă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 24 alineatul (2) și al articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri1 ;

obligarea Republicii Cehe la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Materialul TPS-NOLO, care a fost transferat din Republica Cehă pe teritoriul Republicii Polone și care provine dintr-un depozit de deșeuri periculoase (lagunele OSTRAMO), stocat într-un alt depozit de deșeuri pe teritoriul Republicii Cehe și clasificat ca deșeu de gudron rezultat din rafinarea, din distilarea sau din tratarea pirolitică a unor materiale organice, este considerat de autoritățile poloneze drept un deșeu care se încadrează în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (denumit în continuare „regulamentul privind transferurile de deșeuri”).

Având în vedere că Republica Cehă contestă clasificarea substanței în cauză drept deșeu pe baza înregistrării materialului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei2 (denumit în continuare „Regulamentul REACH”), a intervenit o situație de conflict, care este reglementată la articolul 28 alineatul (1) din regulamentul privind transferurile de deșeuri, în măsura în care acesta prevede că obiectul transferului trebuie tratat ca și cum ar fi deșeu.

Înregistrarea materialului în conformitate cu Regulamentul REACH nu garantează că utilizarea substanței nu va conduce la un efect global negativ asupra mediului sau asupra sănătății umane sau că substanța în cauză încetează în mod automat să fie deșeu. În lipsa unei decizii naționale de constatare a faptului că substanța în cauză a ajuns la un stadiu în care deșeul încetează să mai fie deșeu, nu se poate considera că înregistrarea acestei substanţe în conformitate cu Regulamentul REACH este validă în temeiul articolului 2 alineatul (2) din regulamentul menţionat.

Având în vedere că substanța în cauză a fost transferată în afara frontierelor fără notificare, acest transfer trebuie considerat un „transfer ilegal” în sensul articolului 2 punctul 35 litera (a) din regulamentul privind transferurile de deșeuri. În acest caz, autoritățile competente din țara de expediere trebuie să se informeze în mod corespunzător pentru a se asigura că deșeul respectiv va fi preluat în conformitate cu dispozițiile articolului 24 alineatul (2) din regulament, fapt refuzat în mod nejustificat de Republica Cehă. Această obligație nu este contrară articolului 128 din Regulamentul REACH, care garantează libera circulație a substanțelor, a amestecurilor sau a articolelor în sensul articolului 3 din Regulamentul REACH, întrucât deșeurile sunt excluse în mod expres din domeniul de aplicare al regulamentului în cauză [a se vedea articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul REACH].

____________

1     JO 2006, L 190, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 16, p. 172.

2     JO 2006, L 396, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 60, p. 3.