Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 14 март 2019 г. — Европейска комисия/Чешка република

(Дело C-399/17)1

(Неизпълнение на задължения от държава членка — Регламент (ЕО) № 1013/2006 — Превоз на отпадъци — Отказ на Чешката република да осигури вземането обратно на сместа TPS-NOLO (Geobal), превозена от тази държава членка в Полша — Наличие на отпадък — Тежест на доказване — Доказване)

Език на производството: чешки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Němečková, E. Sanfrutos Cano и L. Haasbeek)

Ответник: Чешка република (представители: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller и L. Dvořáková)

Диспозитив

Отхвърля иска.

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 293, 4.9.2017 г.