Language of document :

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Czeska

(Sprawa C-399/17)1

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 – Przemieszczanie odpadów – Odmowa zapewnienia przez Republikę Czeską odbioru mieszaniny TPS-NOLO (Geobal) przemieszczonej z tego państwa członkowskiego do Polski – Istnienie odpadu – Ciężar dowodu – Dowód

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Němečková, E. Sanfrutos Cano i L. Haasbeek, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller i L. Dvořáková, pełnomocnicy)

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 Dz.U. C 293 z 4.9.2017.