Language of document :

22. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-139/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid Ph.-E. Partsch ja E. Raimond)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada OLAF-i peadirektori otsus, mis puudutab sisejuurdluse raames hageja viimast kutset ärakuulamisele ning milles märgitakse, et juurdluse lõpparuanne tehakse juhul, kui hageja kohale ei ilmu, üksnes OLAF-i ühepoolselt kogutud ja analüüsitud teabe alusel, ning kiri, millega tema kaebus jäeti rahuldamata.

Hageja nõuded

tühistada 28. oktoobri 2011. aasta otsus;

tühistada 2. detsembri 2011. aasta otsus, mis käsitles 21. novembri 2011. aasta kaebust;

mõista hageja kasuks kahju hüvitisena ja tasandusintressina välja 6000 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.