Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 декември 2013 г. — Simpson/Съвет

(Дело F-142/11)1

(Публична служба — Повишаване — Решение да не се повиши жалбоподателят в степен AD 9 след успешно издържан конкурс за степен AD 9 — Равно третиране)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Erik Simpson (Брюксел, Белгия) (представител: M. Velardo, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и A. F. Jensen)

Предмет

Искане за отмяна на решението да не се повиши жалбоподателят в степен AD9 след успешно издържан конкурс EPSO/AD/113/07 „Началници на отдели (AD9) с чешки, естонски, унгарски, литовски, латвийски, малтийски, полски, словашки и словенски език в областта на писмените преводи“ и искане за обезщетение

ДиспозитивОтменя решението на Съвета на Европейския съюз от 9 декември 2010 г.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да понесе разноските, направени от г-н Simpson.