Language of document : ECLI:EU:F:2013:201

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2013. gada 12. decembrī

Lieta F‑142/11

Erik Simpson

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Paaugstināšana amatā – Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā AD 9 pakāpē pēc AD 9 pakāpes konkursa sekmīgas nokārtošanas – Vienlīdzīga attieksme

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko E. Simpson lūdz, pirmkārt, atcelt 2010. gada 9. decembra lēmumu, ar kuru Eiropas Savienības Padome ir noraidījusi viņa lūgumu par paaugstināšanu amatā AD 9 pakāpē – pēc tam, kad viņš sekmīgi nokārtojis atklāto konkursu EPSO/AD/113/07, kas organizēts, lai pieņemtu darbā nodaļu vadītājus AD 9 pakāpē tulkošanas jomā, – un 2011. gada 7. oktobra lēmumu, ar kuru noraidīta viņa sūdzība, un, otrkārt, piespriest Padomei atlīdzināt nodarīto kaitējumu

Nolēmums      Atcelt Eiropas Savienības Padomes 2010. gada 9. decembra lēmumu. Pārējā daļā prasību noraidīt. Eiropas Savienības Padome sedz savus un atlīdzina E. Simpson tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Nelabvēlīgs lēmums – Pienākums norādīt pamatojumu – Apjoms – Novērtējums “in concreto”

(Civildienesta noteikumu 25. pants)

2.      Ierēdņi – Nelabvēlīgs lēmums – Pienākums norādīt pamatojumu ne vēlāk kā sūdzības noraidīšanas posmā – Apjoms – Nepietiekams pamatojums – Trūkumu novēršana procesa laikā – Robežas

(Civildienesta noteikumu 25. pants un 90. panta 2. punkts)

1.      Civildienesta noteikumu 25. pantā paredzētā pienākuma sniegt pamatojumu mērķis ir, pirmkārt, sniegt ieinteresētajai personai pietiekamas norādes, lai tā varētu izvērtēt administrācijas pieņemtā lēmuma pamatotību, un sniegt tai iespēju celt prasību Civildienesta tiesā un, otrkārt, ļaut minētajai tiesai veikt pārbaudi. Šī pienākuma apjoms ir jāizvērtē, ņemot vērā konkrētos apstākļus, it īpaši akta saturu, sniegtā pamatojuma raksturu un adresāta iespējamo interesi saņemt paskaidrojumus. Ja lūguma par paaugstināšanu noraidījums būtībā ir pamatots ar vienkāršu norādi uz dienesta interesēm, bez jebkāda cita paskaidrojuma, tad šāds pamatojums neļauj Civildienesta tiesai veikt pārbaudi.

(skat. 21. un 26. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 6. oktobris, T‑294/02 Vicente‑Nuñez/Komisija, 94. punkts.

2.      Nelabvēlīga lēmuma pamatojuma neesamība nevar tikt novērsta ar paskaidrojumiem, ko administrācija sniedz pēc prasības celšanas tiesā. Turklāt nevar arī atzīt, ka iestāde varētu vēlāk grozīt tās pieņemtā lēmuma pamatojumu, attaisnodama šo lēmumu, piemēram, ar citām tiesību normām, nevis ar tām tiesību normām, kuras norādītas sākotnēji. Šādas pieejas rezultātā iestāde pārkāptu savu pienākumu pamatot lēmumus, kurš izriet no Civildienesta noteikumu 25. panta 2. punkta normām kopsakarā ar minēto noteikumu 90. panta 2. punkta normām, un kura mērķis ir, pirmkārt, sniegt ieinteresētajai personai pietiekamas norādes, lai šī persona varētu izvērtēt tās lūguma noraidījuma pamatotību, un iespēju celt prasību Civildienesta tiesā un, otrkārt, ļaut minētajai tiesai veikt pārbaudi.

Savukārt pirmstiesas procedūras laikā sniegtā pamatojuma nepietiekamība neattaisno pieņemtā lēmuma atcelšanu, ja iecēlējinstitūcija sniedz papildu precizējumus tiesvedības laikā, tomēr ar nosacījumu, ka iestādei nav atļauts aizstāt sākotnējo kļūdaino pamatojumu ar pilnīgi jaunu pamatojumu.

(skat. 27.–29. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1981. gada 26. novembris, 195/80 Michel/Parlaments, 22. punkts; 1984. gada 30. maijs, 111/83 Picciolo/Parlaments, 22. punkts; 1990. gada 7. februāris, C‑343/87 Culin/Komisija, 15. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 12. februāris, T‑52/90 Volger/Parlaments, 40. punkts; 1993. gada 3. marts, T‑25/92 Vela Palacios/ESK, 26. un 27. punkts; 1996. gada 9. janvāris, T‑23/95 Bitha/Komisija, 30. punkts; 1998. gada 17. februāris, T‑56/96 Maccaferri/Komisija, 38. punkts; 2002. gada 12. decembris, T‑338/00 un T‑376/00 Morello/Komisija, 55. punkts; 2005. gada 29. septembris, T‑218/02 Napoli Buzzanca/Komisija, 63. punkts.