Language of document : ECLI:EU:F:2016:136

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(drugi senat)

z dne 24. junija 2016

Zadeva F‑142/11 RENV

Erik Simpson

proti

Svetu Evropske unije

„Javni uslužbenci – Vrnitev v odločanje Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Uradniki – Napredovanje v nazivu – Odločba, da se tožeči stranki ne podeli naziv AD 9 po uspešno opravljenem javnem natečaju za naziv AD 9 – Obveznost obrazložitve – Enako obravnavanje – Očitna napaka pri presoji – Člen 81 Poslovnika – Očitno neutemeljena tožba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero Erik Simpson predlaga, prvič, naj se za nični razglasita odločba z dne 9. decembra 2010, s katero je Svet Evropske unije zavrnil njegovo zahtevo za napredovanje v naziv AD 9, potem ko je bil uspešen na javnem natečaju EPSO/AD/113/07, organiziranem za zaposlitev vodij oddelkov z nazivom AD 9 na področju prevajanja za – med drugim – estonski jezik, in odločba z dne 7. oktobra 2011 o zavrnitvi njegove pritožbe, ter drugič, naj se Svetu naloži povrnitev nastale škode in plačilo stroškov.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Erik Simpson nosi svoje stroške, priglašene v zadevah F‑142/11, T‑130/14 P in F‑142/11 RENV, ter stroške Sveta Evropske unije v zadevi F‑142/11. Svet Evropske unije nosi svoje stroške, priglašene v zadevah T‑130/14 P in F‑142/11 RENV.

Povzetek

Uradniki – Enako obravnavanje – Pojem – Meje

Različno obravnavanje, ki je utemeljeno z objektivnim in razumnim merilom ter sorazmerno s ciljem zadevnega razlikovanja, ne pomeni kršitve načela enakega obravnavanja. Med objektivnimi in razumnimi merili, s katerimi je mogoče utemeljiti različno obravnavanje uradnikov, je interes službe. Uprava ima pri odločitvi o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v interesu službe, široko diskrecijsko pravico, zato se mora sodišče Unije pri nadzoru spoštovanja načela prepovedi diskriminacije omejiti le na preverjanje, ali zadevna institucija ni delala samovoljnih razlik ali razlik, ki očitno nasprotujejo interesu službe.

(Glej točki 46 in 47.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: sodba z dne 16. marca 2004, Afari/ECB, T‑11/03, EU:T:2004:77, točka 65;

Sodišče za uslužbence: sodbe z dne 19. oktobra 2006, De Smedt/Komisija, F‑59/05, EU:F:2006:105, točka 76; z dne 23. januarja 2007, Chassagne/Komisija, F‑43/05, EU:F:2007:14, točka 91, in z dne 25. februarja 2010, Pleijte/Komisija, F‑91/08, EU:F:2010:13, točka 58 in navedena sodna praksa.