Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 15 май 2012 г. — Simões Dos Santos/СХВП

(Дело F-27/08 RENV)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1 ОВ C 158, 21.6.2008 г., стр. 25.