Language of document :

Жалба, подадена на 29 февруари 2008 г. - Simões dos Santos/СХВП

(Дело F-27/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Manuel Simões dos Santos (Аликанте, Испания) [представител: A. Creus Carreras, avocat]

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

Предмет на производството

Отмяна на няколко решения на Службата за хармонизация във вътрешния пазар, тъй като същите не изпълняват правилно решение по дело T-435/04, като не признават на жалбоподателя остатъка от точките, чието отнемане е отменено от Първоинстанционния съд, както и искане за заплащане на лихви за забава върху сумата, представляваща разликата със заплатата, която жалбоподателят е следвало да получи.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решение на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 3 декември 2007 г., с което се отхвърля подадената от жалбоподателя на 8 август 2007 г. жалба, както и Решение № PERS-0l-07 относно присъждането на точки за повишаване в рамките на процедурата за повишаване за 2003 г., Решение ADM-07-17, с което се тълкува Решение ADM 03-35 относно кариерата и повишаването на длъжностните лица и срочно наетите служители, и писмо от 15 юни 2007, озаглавено "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority",

да се осъди СХВП да заплати на жалбоподателя изчислени според определения от Първоинстанционния съд лихвен процент лихви за забава върху сумата, представляваща разликата със заплатата, която жалбоподателят е следвало да получи, ако остатъкът от точките за заслуги не е бил отнет,

да се осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар да заплати съдебните разноски.

____________