Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 29. februārī - Simões dos Santos/ITSB

(lieta F-27/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Manuel Simões dos Santos, Alikante (Spānija) (pārstāvis - A. Creus Carreras, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs

Strīda priekšmets un apraksts

Vairāku Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja lēmumu atcelšana tiktāl, ciktāl ar tiem tiek nepareizi izpildīts spriedums lietā T-435/04, neatzīstot prasītājam punktus, kuru dzēšanu Pirmās instances tiesa atcēla, kā arī samaksāt nokavējuma procentus par summu, kura atbilst algas starpībai, kura prasītājam bija jāsaņem.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja 2007. gada 3. decembra lēmumu, ar kuru tiek noraidīta sūdzība, kuru prasītājs bija iesniedzis 2007. gada 8. augustā, kā arī Lēmumu Nr. PERS-01-07 par paaugstināšanas punktu piešķiršanu 2003. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, Lēmumu ADM-07-17, ar kuru tiek interpretēts Lēmums ADM 03-35 par ierēdņu un pagaidu darbinieku karjeru un paaugstināšanu amatā, un 2007. gada 15. jūnija vēstuli ar nosaukumu "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority";

piespriest ITSB samaksāt prasītājam nokavējuma procentus par summu, kura atbilst algas starpībai, kura tam bija jāsaņem, ja nebūtu notikusi nopelnu punktu dzēšana, un kura tiek aprēķināta, pamatojoties uz Pirmās instances tiesas noteiktu likmi;

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________