Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. - Wilms przeciwko Komisji

(Sprawa F-24/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Günter Wilms (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. van der Woude, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w zakresie, w jakim nie przyznaje ona skarżącemu żadnego dodatkowego punktu pierwszeństwa w ramach postępowania w sprawie awansu za 2003 r., a przyznaje w sumie jeden punkt pierwszeństwa i ogółem 19 punktów oraz żądanie zasądzenia od strony pozwanej wypłaty odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w zakresie, w jakim nie przyznaje skarżącemu żadnego dodatkowego punktu pierwszeństwa w ramach postępowania w sprawie awansu za 2003 r., a przyznaje w sumie jeden punkt pierwszeństwa i ogółem 19 punktów;

obciążenie strony pozwanej wypłatą odszkodowania w wysokości co najmniej 5 000 EUR;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________