Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 listopada 2008 r. - Wilms przeciwko Komisji

(Sprawa F-24/08)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 116 z 9.5.2008, s. 34.