Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. veebruaril 2021 – Wacker Chemie AG versus Saksamaa Liitvabariik, keda esindab Umweltbundesamt

(kohtuasi C-76/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Wacker Chemie AG

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik, keda esindab Umweltbundesamt

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Komisjoni teatises „Suunised, mis käsitlevad teatavaid riigiabimeetmeid kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemis pärast 2012. aastat“1 (edaspidi „HKSi suunised“ (heitkogustega kauplemise süsteemi käsitlevad suunised)) sisalduvat mõistet „võimsuse suurendamine“, mille kohaselt suudab käitis töötada võimsusel, mis on vähemalt 10% suurem kui käitise esialgne installeeritud võimsus enne muutust ja see tuleneb füüsilisest kapitaliinvesteeringust (või mitmest täiendavast füüsilisest kapitaliinvesteeringust), tuleb tõlgendada nii, et määrav on

põhjuslik seos füüsilise kapitaliinvesteeringu ning tehniliselt ja õiguslikult võimaliku maksimumvõimsuse suurendamise vahel või

võrdlus pärast muutunud võimsusega tegevuse algust esimese kuue kuu kahe kõige suurema tootmismahuga kuu keskmisega vastavalt komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsuse 2011/278/EL2 artikli 3 punktidele i ja l?

2.    Juhul kui esimese küsimuse punktile b vastatakse jaatavalt: Kas komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsuse 2011/278/EL artikli 3 punkti i tuleb tõlgendada nii, et määrav ei ole tehniliselt ja õiguslikult võimaliku maksimumvõimsuse suurendamise ulatus, vaid määravad on üksnes keskmised väärtused vastavalt määruse 2011/278/EL artikli 3 punktile l, olenemata sellest, kas ja millises mahus tulenevad need toimunud füüsilisest muutusest või suuremast koormusest?

3.    Kas HKSi suuniste I lisas sisalduvat mõistet „esialgne installeeritud võimsus“ tuleb tõlgendada kooskõlas otsuse 2011/278/EL artikli 7 lõikega 3?

4.    Kas Euroopa Komisjoni otsust jätta teatatud abikava suhtes vastuväited esitamata tuleb tõlgendada

a.    nii, et sellega tuvastatakse liikmesriigi abikava kooskõla riigiabi käsitlevate suunistega ka osas, mis puudutab liikmesriigi abikavas sisalduvaid viiteid muudele riigisisese õiguse normidele, või

b.    nii, et liikmesriigi abikava või muid riigisisese õiguse norme tuleb omakorda tõlgendada nii, et lõppkokkuvõttes peavad need olema kooskõlas riigiabi käsitlevate suunistega?

5.    Juhul kui neljanda küsimuse punktile a vastatakse jaatavalt: Kas Euroopa Komisjoni otsus jätta teatatud abikava suhtes vastuväited esitamata on osas, milles sellega tuvastatakse kooskõla asjaomaste riigiabi käsitlevate suunistega, liikmesriigi kohtule siduv?

6.    Kas riigiabi käsitlevad Euroopa Komisjoni suunised muutuvad heakskiidetud abikava tõlgendamisel ja kohaldamisel liikmesriigile siduvaks, kuna teatatud abikava suhtes vastuväidete esitamata jätmise otsuses viitab komisjon nendele suunistele ning hindab nende suuniste alusel teatatud abikava kooskõla?

7.    Kas direktiivi 2003/87/EÜ3 artikli 10a lõige 6 (muudetud direktiiviga (EL) 2018/410), mille kohaselt peavad liikmesriigid võtma finantsmeetmeid kaudsete CO2-kulude hüvitamiseks, on oluline tõlgenduse andmisel HKSi suuniste punktile 5, mille kohaselt peab riigiabi piirduma nimetatud keskkonnakaitse eesmärgi saavutamiseks vajaliku miinimumiga?

____________

1 Komisjoni teatis – Suunised, mis käsitlevad teatavaid riigiabimeetmeid kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemis pärast 2012. aastat (ELT 2012, C 158, lk 4, parandus ELT 2013, C 82, lk 9).

2 2011/278/EL: Komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsus, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (ELT L 130, 17.5.2011, lk 1).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT 2003, L 275, lk 32; ELT eriväljaanne 15/07, lk 631).