Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 decembrie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Sofia-grad - Bulgaria) – V.M.A./Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“”

(Cauza C-490/20)1

(Trimitere preliminară – Cetățenia Uniunii – Articolele 20 și 21 TFUE – Dreptul de liberă circulație și de liberă ședere pe teritoriul statelor membre – Copil născut în statul membru gazdă al părinților săi – Act de naștere eliberat de acest stat membru care menționează două mame pentru acest copil – Refuz al statului membru de origine al uneia dintre aceste două mame de a elibera un act de naștere al copilului respectiv în lipsa unor informații cu privire la identitatea mamei biologice a acestuia – Deținerea unui astfel de act care constituie condiția pentru eliberarea unei cărți de identitate sau a unui pașaport – Reglementare națională a acestui stat membru de origine care nu admite calitatea de părinte a persoanelor de același sex)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad Sofia-grad

Părțile din procedura principală

Reclamantă: V.M.A.

Pârâtă: Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo”

Dispozitivul

Articolul 4 alineatul (2) TUE, articolele 20 și 21 TFUE, precum și articolele 7, 24 și 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene coroborate cu articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE, trebuie interpretate în sensul că, în ceea ce privește un copil minor, cetățean al Uniunii al cărui act de naștere eliberat de autoritățile competente ale statului membru gazdă desemnează ca părinți ai acestuia două persoane de același sex, statul membru al cărui resortisant este acest copil este obligat, pe de o parte, să îi elibereze o carte de identitate sau un pașaport, fără să impună întocmirea prealabilă a unui act de naștere de către autoritățile sale naționale, precum și, pe de altă parte, să recunoască, asemenea oricărui alt stat membru, documentul ce provine de la statul membru gazdă care permite copilului respectiv să își exercite, împreună cu fiecare dintre aceste două persoane, dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre.

____________

1     JO C 433, 14.12.2020.