Language of document : ECLI:EU:F:2011:65

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 25 maja 2011 r.

Sprawa F-93/10

AL

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Ugoda – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, mającego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której AL żąda w szczególności stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu w sprawie nieawansowania go do grupy zaszeregowania AST 8 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r. oraz odszkodowania za szkodę, jaką twierdzi, że poniósł.

Orzeczenie: Sprawa F‑93/10 AL przeciwko Parlamentowi zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Strony pokrywają koszty zgodnie z zawartą przez siebie ugodą.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)