Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 maart 2013 – AK / Commissie

(Zaak F-91/10)1

„Openbare dienst – Ambtenaren – Artikel 43, eerste alinea, van Statuut – Te late opstelling van loopbaanontwikkelingsrapporten – Immateriële schade – Verlies van kans op bevordering”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AK (Esbo, Finland) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van het verzoek van de verzoekende partij om vergoeding van de schade die is veroorzaakt door de niet-opstelling van loopbaanontwikkelingsrapporten en om een administratief onderzoek in te stellen teneinde het geweld vast te stellen alsmede verzoek om vergoeding van de geleden schade

Dictum

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 15 000 EUR aan AK ter vergoeding van haar immateriële schade.

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 4 000 EUR aan AK ter vergoeding van het verlies van een kans om vóór 1 maart 2008 te worden bevorderd naar een rang hoger dan of gelijkwaardig aan de rang A 5.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van AK.

____________

____________

1 PB C 13 van 15/01/2011, blz. 40.