Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 13 mars 2013 – AK mot kommissionen

(Mål F-91/10)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Artikel 43 första stycket i tjänsteföreskrifterna – För sent upprättad karriärutvecklingsrapporter – Ideell skada – Förlust av möjlighet till befordran)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AK (Esbo, Finland) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och J. Baquero)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om ersättning för den skada som denna lidit på grund av att karriärutvecklingsrapporter inte upprättats, och att inleda en administrativ undersökning för att fastställa mobbning, samt begäran om skadestånd.

Domslut

Europeiska kommissionen förpliktas att, som ersättning för den ideella skada som åsamkats, utge 15 000 euro till AK.

Europeiska kommissionen förpliktas att utge 4000 euro till AK som ersättning för den förlorade möjligheten att befordras till en högre lönegrad än A 5 eller motsvarande före den 1 mars 2008.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta AK:s rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 13, s. 40