Language of document :

Žaloba podaná 1. októbra 2010 - Dricot-Daniele a i./Komisia

(vec F-92/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgicko) a i. (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie výplatných pások o úprave mesačných platov žalobcov za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných pások vydaných od 1. januára 2010 v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Návrhy žalobcov

zrušiť výplatné pásky žalobcov RG 2009, ich výplatné pásky za január 2010 a nasledujúce výplatné pásky, v rozsahu, v akom tieto výplatné pásky uplatňujú sadzbu úpravy 1,85 %, pri zachovaní účinnosti týchto výplatných pások do vydania nových výplatných pások,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________