Language of document :

Beroep ingesteld op 30 september 2010 - AK / Commissie

(Zaak F-91/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AK (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om vergoeding van de schade die is veroorzaakt door de niet-opstelling van loopbaanontwikkelingsrapporten en om een administratief onderzoek in te stellen teneinde het psychisch geweld vast te stellen alsmede verzoek om vergoeding van de geleden schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het verzoek tot afwijzing van verzoeksters op 24 november 2009 ingediende verzoek om vergoeding van de schade die is ontstaan door de niet-opstelling van haar loopbaanontwikkelingsrapporten over de periodes 2001-2002, 2004, 2005 en 2008 alsmede om instelling van een administratief onderzoek teneinde het psychisch geweld vast te stellen;

de Commissie veroordelen tot betaling aan verzoekster van, ten eerste, het bedrag van 53 000 EUR wegens het verlies van een kans om in het kader van de bevorderingsronde 2003 tot de rang A5 te worden bevorderd, plus regularisatie van haar pensioenrecht door betaling van de betrokken bijdragen; ten tweede, het bedrag van 400 EUR per maand (zijnde 70 % van het verschil tussen de door haar ontvangen invaliditeitsuitkering en die welke zij zou hebben ontvangen indien zijn in 2003 was bevorderd) en, ten derde, het bedrag van 35 000 EUR voor de immateriële schade voortvloeiende uit de instandhouding van haar onregelmatige administratieve situatie, ondanks, met name, de arresten van het Gerecht van 20 april 2005 en 6 oktober 2009 en van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 december 2007;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten van de procedure.

____________