Language of document :

Жалба, подадена на 4 октомври 2010 г. - Blessemaille/Парламент

(Дело F-93/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Philippe Blessemaille (Remich, Люксембург) (представители: E. Boigelot и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ответника да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица за повишаване в степен АST 8 в рамките на процедурата за повишаване за 2009 г., и искане за обезщетение за претърпените неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени публикуваното на 2 декември 2009 г. решение на Парламента да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени от степен АST 7 в степен АST 8, в рамките на процедурата за повишаване за 2009 г.,

в резултат на отмяната да се извърши повторно съпоставяне на заслугите на жалбоподателя с тези на другите кандидати в рамките на процедурите за повишаване за 2008 г. и 2009 г., като жалбоподателят бъде повишен в степен АST 8 с обратно действие, считано от 1 януари 2008 г., и му се заплатят лихви върху неизплатените възнаграждения въз основа на лихвения процент на Европейската централна банка, определен за нейните основни операции по рефинансиране, увеличен с два пункта, считано от 1 януари 2008 г., без все пак да се оспорва повишаването на другите повишени длъжностни лица.

да се осъди Парламентът да заплати на жалбоподателя сумата от 3 500 EUR като обезщетение за неимуществени вреди, претърпени поради това, че жалбоподателят не е повишен на 1 януари 2008 г., под условие за увеличаване на тази сума в хода на производството,

при условията на евентуалност, в случай, че Съдът на публичната служба установи, че повишаването в степен АST 8 не може да произведе действие преди 1 януари 2009 г., да се осъди Парламентът да заплати допълнително обезщетение на основание имуществени вреди в размер на разликата между действително полученото през 2008 г. възнаграждение и това, което жалбоподателят е трябвало да получи през същата година след повишаване от 1 януари 2008 г., изчислено за периода от 1 януари до 31 декември 2008 г. или за периода от 1 януари до 31 август 2008 г., в зависимост от датата, за която се приеме, че спорното повишаване влиза в сила (съответно 1 януари 2009 г. или 1 септември 2008 г.),

да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски.

____________