Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 28. februar 2013 – Pepi mod ERCEA

(Sag F-33/12) 1

(Personalesag – kontraktansatte – kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner – ansættelse – indplacering ved ansættelsen – artikel 3a, 3b og 86 i AØAF – ERCEA – interne regler om indplacering af kontraktansatte)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jean Pepi (Bruxelles, Belgien) (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) (ved M. Oliván Avilés og G. Bambara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af sagsøgerens kontrakt med ERCEA for så vidt angår den del, hvori han indplaceres i lønklasse AD10

Konklusion

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd frifindes.

Jean Pepi bærer sine egne omkostninger og betaler Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråds omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union, som har interveneret i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 184 af 23.6.2012, s. 23.