Language of document :

Žaloba podaná 13. marca 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-34/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Salerno, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia nepovoliť žalobcovi účasť na hodnotiacich skúškach v rámci výberového konania EPSO/AD/207/11

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté implicitné rozhodnutie výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/207/11 z 3. decembra 2011 o zamietnutí žiadosti o preskúmanie podané žalobcom 3. augusta 2011 proti skoršiemu rozhodnutiu tejto výberovej komisie nepozvať žalobcu na hodnotiace skúšky, ktoré mu bolo oznámené listom EPSO z 26. júla 2011,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej napadnutým rozhodnutím,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.