Language of document :

Žaloba podaná 9. marca 2012 – ZZ/ERCEA

(vec F-33/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Velardo)

Žalovaná: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

Predmet a opis sporu

Čiastočné zrušenie zmluvy žalobcu uzatvorenej s ERCEA v časti, kde je zaradená do triedy AD10

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie ERCEA a rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti žalobcu v časti, v ktorej zaradila žalobcu do platovej triedy 10,

zaviazať ERCEA na náhradu majetkovej škody, ktorá vznikla žalobcovi, vypočítanej na základe rozdielu miezd medzi AC3a a AC3b funkčnej skupiny III po celú dobu trvania jeho zmluvy u ERCEA a na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá žalovanému vznikla, ako aj na kompenzačné úroky a úroky z omeškania vo výške 6,75 % za utrpenú nemajetkovú a majetkovú ujmu,

zaviazať Výkonnú agentúru Európskej rady pre výskum (ERCEA) na náhradu trov konania.