Language of document :

Sag anlagt den 7. marts 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-32/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om ikke at erstatte en fjerdedel af de sagsomkostninger, som sagsøgeren har afholdt i forbindelse med sag F-56/09, Marcuccio mod Kommissionen, og som Kommissionen blev pålagt at betale ved dom af 9. juni 2011

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, uanset dens tilblivelsesform, der hidrører fra, eller som under alle omstændigheder kan føres tilbage til Kommissionen, om at afslå sagsøgerens ansøgning af 4. januar 2011, uanset om dette afslag er fuldstændigt eller delvist, annulleres.

Om fornødent annulleres den afgørelse, uanset dens tilblivelsesform, hvorved Kommissionen meddelte afslag på den klage af 20. juli 2011, som sagsøgeren havde indgivet over afslaget af 4. januar 2011.

Om fornødent fastslås det, at Kommissionen, også ved ikke at tage stilling til sagsøgerens ansøgning af 4. januar 2011, uretmæssigt undlod at træffe foranstaltninger til opfyldelse af den dom, som Personaleretten afsagde den 9. juni 2010 i sag F-56/09, Marcuccio mod Kommissionen, og navnlig til opfyldelse af punkt 4 i domskonklusionen.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 3 174,87 EUR, hvilket beløb såfremt det ikke eller i det omfang det ikke udbetales til sagsøgeren, tillægges renter på 10% om året med årlig opskrivning med virkning fra i morgen og indtil nævnte betaling finder sted.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 10 EUR pr. dag for hver yderligere dag fra i morgen og uden tidsbegrænsning, der hengår med Kommissionens undladelse af at betale sagsøgeren ovennævnte beløb på 3 174,87 EUR, eller i det mindste indtil den tager udtrykkelig stilling til ansøgningen af 4. januar 2011, hvilket beløb på 10 EUR skal udbetales ved udløbet af samme dag, og såfremt det ikke bliver det, eller i det omfang det ikke bliver det, tilkendes sagsøgeren renter på 10% årligt med årlig opskrivning med virkning fra dagen efter, at nævnte betaling skulle have fundet sted, og indtil den dag, hvor den faktisk finder sted.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.