Language of document :

7. märtsil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-32/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Tühistada komisjoni vaikimisi langetatud otsus mitte hüvitada veerandit hageja kohtukuludest kohtuasjas F-56/09: Marcuccio vs. komisjon, mis mõisteti kostjalt välja 9. juuni 2011. aasta kohtuotsusega.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni tehtud või igal juhul talle omistatav mis tahes vormis otsus, millega lükati kas osaliselt või tervikuna tagasi hageja 4. jaanuari 2011. aasta taotluses esitatud nõuded;

tühistada vajalikus osas mis tahes vormis otsus, millega jäeti rahuldamata 20. juuli 2011. aasta kaebus, mille hageja oli esitanud 4. jaanuari 2011. aasta taotluse rahuldamata jätmise otsuse peale;

kinnitada vajalikus osas, et kuna komisjon jättis muu hulgas võtmata seisukoha 4. jaanuari 2011. aasta taotluse kohta, jättis ta õigusvastaselt võtmata meetmed, et täita Avaliku Teenistuse Kohtu 9. juuni 2010. aasta otsust kohtuasjas F-56/09: Marcuccio vs. komisjon ja konkreetsemalt selle kohtuotsuse resolutsiooni punkti 4;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 3174,87 eurot, millelt juhul, kui kostja seda hagejale ei tasu, tuleb arvestada intressi 10% aastamääras ja iga-aastase kapitaliseerimisega, alates homsest kuni nõutud summa tasumiseni;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 10,00 eurot päevas iga järgneva päeva eest alates homsest kuni määratlemata ajahetkeni, kuni komisjon ei ole tasunud hagejale eespool mainitud 3174,87 euro suurust summat või siis vähemalt ajahetkeni, kuni komisjon ei ole võtnud selgesõnalist seisukohta 4. jaanuari 2011. aasta taotluse kohta, kusjuures nõutud 10,00 euro suurune summa tuleb tasuda sama päeva lõpuks ja kui seda ei tehta või ulatuses, milles seda ei tehta, tuleb selle pealt arvestada hageja kasuks intressi 10% aastamääras ja iga-aastase kapitaliseerimisega, alates sellele päevale järgnevast päevast, mil vastav summa tuli tasuda kuni selle tasumise päevani;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.