Language of document : ECLI:EU:F:2013:112

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

9 juli 2013

Mål F‑34/12

Annalisa Vacca

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/207/11 – Nekad tillträde till utvärderingsproven – Begäran om omprövning – Inget uttryckligt svar – Yrkande om ogiltigförklaring utan stöd av någon särskild grund eller något rättsligt eller faktiskt argument – Avvisning”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Annalisa Vacca yrkar att personaldomstolen ska ogiltigförklara det underförstådda beslut som enligt sökanden antogs utan att sökanden fick något svar på sin begäran om omprövning av det beslut som uttagningskommittén vid det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/207/11 antog om att neka sökanden tillträde till utvärderingsproven vid rekryteringen av handläggare i lönegrad AD 7 inom den europeiska offentliga förvaltningen.

Avgörande:      Talan ska ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Fördelning – Hänsyn till vad som är skäligt – Den vinnande parten förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 87.2 och 88)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov – Införande av en rätt för kandidaterna till omprövning av deras prestation – Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) åsidosättande av den rätten – Tjänstefel som kan leda till skadeståndsansvar för myndigheten

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 41.1)

3.      Förfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Rättelse – Begäran om en förkortad version av inlagan – Ingivande av en ansökan som är identisk med originalet men där bokstäverna har ett mindre typsnitt – Otillåtet

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 36)

1.      Enligt artikel 87.2 i personaldomstolens rättegångsregler får personaldomstolen, om så anses skäligt, besluta att en tappande part endast delvis, eller inte alls, ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Enligt artikel 88 i samma rättegångsregler kan dessutom en part, även om han vunnit målet, förpliktas att helt eller delvis ersätta rättegångskostnaderna, om detta framstår som befogat på grund av hans uppträdande, inbegripet vid tiden före det att talan väcktes. Det kan vara motiverat att låta institutionen bära rättegångskostnaderna på grund av att institutionen brustit i skyndsamhet under det administrativa förfarandet.

(se punkterna 32 och 34)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 5 juli 2011, Coedo Suárez mot rådet, F‑73/10, punkt 48

2.      När en kandidat som har deltagit i ett allmänt uttagningsprov i meddelandet om uttagningsprovet tillerkänns en särskild rätt att inge en ansökan om omprövning av hans eller hennes prestation för det fall kandidaten anser att Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) inte har följt bestämmelserna om uttagningsförfarandet eller att uttagningskommittén inte har följt bestämmelserna om kommitténs uppdrag, har kandidaten rätt att erhålla ett svar från Epso så fort som möjligt. Syftet med en sådan rättighet är både att se till en godtagbar kandidat inte utesluts och att i möjligaste mån undvika att kandidater vars uteslutning vid uttagningsproven efter omprövning visar sig vara helt berättigad inte i onödan ger in klagomål och väcker talan.

Kravet på att en särskild rättighet måste respekteras strikt av Epso är ett uttryck för de skyldigheter som följer av principen om god förvaltningssed enligt artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Om Epso underlåter att iaktta en kandidats särskilda rätt att kräva att uttagningskommittén gör en omprövning av kandidatens prestation kan det utgöra ett fel i tjänsten som i förekommande fall kan ge upphov till en rätt till ersättning för den sökande.

(se punkterna 36 och 37)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 18 september 2012, Cuallado Martorell mot kommissionen, F‑96/09, punkterna 47 och 48

3.      Att, till följd av en anmodan att vidta rättelse av ansökan genom ingivande av en förkortad version av inlagan, inkomma med en ansökan som är identisk med originalet men där bokstäverna har ett mindre typsnitt är inte bara uppenbarligen i strid med andemeningen hos punkt 8 i de praktiska anvisningarna till parterna, utan det medför dessutom onödigt arbete för personaldomstolen genom att den blir tvungen att behandla en andra version av ansökan som i alla avseenden är identisk med den första.

(se punkt 38)