Language of document : ECLI:EU:F:2014:229

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2014. szeptember 30.

F‑35/12. sz. ügy

DM

kontra

Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)

„DM kontra BEREC (Közszolgálat – Szerződéses alkalmazott – Alkalmazási feltételek – Az alkalmazást megelőző orvosi vizsgálat – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 100. cikke – Orvosi fenntartás – A próbaidő leteltekor történő elbocsátás – Okafogyottá vált, megsemmisítés iránti kereseti kérelem – Az érintettnek más európai uniós ügynökség általi alkalmazása során érvényesített orvosi kifogás – Hatás hiánya – Okafogyottság”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel DM azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) 2011. december 2‑i azon határozatát, amely elutasította a 2011.május 6‑i azon határozattal szemben benyújtott panaszát, amely a felperes esetében az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a jogvita tényállása idején hatályos változata 100. cikkén alapuló orvosi fenntartást alkalmaz a szolgálatba lépésétől kezdődően, és szükség esetén semmisítse meg az említett 2011. május 6‑i határozatot is.

Határozat:      A keresetről már nem szükséges határozni. Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a DM részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – A panaszt elutasító határozat elleni kereset – Elfogadhatóság – A panaszt elutasító határozat ellen benyújtott kérelmekről történő határozathozatal kötelezettsége – Önálló tartalommal nem rendelkező kérelmek vagy pusztán megerősítő határozat – Hiány

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselői kereset – Szerződéses alkalmazottak – Az eljáráshoz fűződő érdek – Korábbi alkalmazott által az Unió valamely ügynökségének vele szemben orvosi fenntartást előíró határozata ellen benyújtott kereset – Az alkalmazott közös egészségbiztosítási rendszerben való tagságának az eljárás során történő megszűnése – Okafogyottság – Új orvosi fenntartás előírása az alkalmazott más uniós ügynökség általi alkalmazásakor – Hatás hiánya

(Személyzeti szabályzat, 72. cikk, 90. és 91. cikk; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 96. cikk, (5) bekezdés, harmadik albekezdés, és 100. cikk, első bekezdés)

1.      Tekintve, hogy a személyzeti rendszerében az érintettnek panasszal kell élnie az általa vitatott határozat ellen, és keresetet kell benyújtania az e panaszt elutasító határozattal szemben, a kereset akkor elfogadható – akár kizárólag a panasz tárgyát képező határozat ellen, akár kizárólag a panaszt elutasító határozat ellen, akár együttesen e két határozat ellen irányul –, ha a panaszt és a keresetet a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében előírt határidőkön belül nyújtották be. Mindazonáltal az eljárásgazdaságosság elvének megfelelően a bíróság dönthet úgy, hogy kifejezetten a panaszt elutasító határozattal szembeni kérelmek tárgyában nem szükséges határozni, ha azok önálló tartalommal nem bírnak, és valójában nem különíthetők el az azon határozattal szembeni kérelmektől, amely ellen a panaszt benyújtották. Ez lehet a helyzet többek között akkor, ha az uniós bíróság megállapítja, hogy a panaszt elutasító határozat – adott esetben azért, mert hallgatólagos – pusztán megerősíti a panasz tárgyát képező határozatot, és ennek következtében az előbbi határozat megsemmisítése semmilyen egyéb hatást nem gyakorolna az érintett jogi helyzetére, mint az utóbbi határozat megsemmisítése.

E tekintetben az olyan, panaszt elutasító határozat esetében, amely nem tartalmazza az érintett helyzetének új jogi elemek vagy tények alapján történő felülvizsgálatát, hanem csupán megerősíti a megtámadott határozatot, a sérelmet okozó eredeti aktust kell megvizsgálni, méghozzá a panaszt elutasító határozatban található indokokra tekintettel, mivel ezt az indokolást az eredeti aktusra vonatkozóan is érvényesnek kell tekinteni.

(lásd a 30. és 31. pontot)

Hivatkozás:

Bíróság: Vainker kontra Parlament ítélet, 293/87, EU:C:1989:8, 7. és 8. pont;

Törvényszék: Bizottság kontra Birkhoff ítélet, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, 58. és 59. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat, és Adjemian és társai kontra Bizottság, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, 33. pont.

2.      A kereset tárgyának fenn kell állnia a keresetindításkor, ellenkező esetben elfogadhatatlan a kereset, és a bírósági határozat kihirdetéséig fenn kell maradnia, ellenkező esetben a kereset okafogyottá válik; ez tehát feltételezi, hogy a kereset eredményén keresztül alkalmas arra, hogy az azt indító fél számára előnnyel járjon.

A korábbi szerződéses alkalmazott által olyan határozat ellen benyújtott keresetet illetően, amelyben az Unió valamely ügynöksége vele szemben az alkalmazásakor az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 100. cikkének első bekezdésén alapuló orvosi fenntartást alkalmaz, az a körülmény, hogy a felperest az eljárás alatt elbocsátották, nem jelenti automatikusan azt, hogy az orvosi fenntartás nem hozható fel vele szemben. Igaz ugyan, hogy a felperesnek az ügynökséggel fennálló munkaviszonya a felmondási idő végén megszűnt, ugyanakkor a későbbiekben meghatározott ideig munkanélküli‑ellátásra jogosult, és járulékfizetés nélkül is a közös egészségbiztosítási rendszer alá tartozik. Az említett időszak alatt az orvosi fenntartás alkalmazása azzal az eredménnyel járt volna, hogy a felperes nem vehette volna igénybe az orvosi fenntartás alkalmazását indokolttá tévő betegségből, illetve fogyatékosságból eredő rokkantság, illetve halál esetében járó biztosítékokat. Ez a körülmény azonban nem jelenti azt, hogy a megsemmisítés iránti kereset tárgya fennmaradt azt követően, hogy a felperes közös egészségbiztosítási rendszerben való tagsága megszűnt.

Ezt a következtetést egyébiránt az sem kérdőjelezi meg, hogy az említett alkalmazottat később egy másik uniós ügynökség vette fel, amely szintén alkalmazta vele szemben az orvosi fenntartást. Mivel ugyanis a Közszolgálati Törvényszék ítélete csak a jogvitában részes felek tekintetében fejt ki joghatást, a megtámadott határozat megsemmisítése nem vonja maga után annak a határozatnak a megsemmisítését, amely az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 100. cikkét az érintett alkalmazott más uniós ügynökség általi felvételét megelőző orvosi vizsgálatot követően az érintettre alkalmazta; e határozat megsemmisítésére ugyanis csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felperes azt keresettel megtámadja.

(lásd a 33., 36–39. és 44. pontot)

Hivatkozás:

Közszolgálati Törvényszék: Mische kontra Parlament ítélet, F‑93/05, EU:F:2011:168, 27. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.