Language of document : ECLI:EU:F:2014:229

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2014 m. rugsėjo 30 d.

Byla F‑35/12

DM

prieš

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją (EERRI)

„Viešoji tarnyba – Sutartininkas – Įdarbinimo sąlygos – Sveikatos patikrinimas prieš įdarbinant – KTĮS 100 straipsnis – Medicininė išlyga – Atleidimas iš darbo pasibaigus bandomajam laikotarpiui – Netekę dalyko reikalavimai dėl panaikinimo – Medicininės išlygos taikymas įdarbinant suinteresuotąjį asmenį kitoje Europos Sąjungos agentūroje – Poveikio nebuvimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo DM prašo panaikinti 2011 m. gruodžio 2 d. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) sprendimą atmesti jo skundą dėl 2011 m. gegužės 6 d. sprendimo taikyti jam medicininę išlygą, numatytą Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (toliau – KTĮS) redakcijos, taikytinos bylai, 100 straipsnyje, nuo jo darbo pradžios ir prireikus panaikinti šį 2011 m. gegužės 6 d. sprendimą.

Sprendimas:      Nebėra pagrindo priimti sprendimo dėl ieškinio. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos DM patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Ieškinys dėl sprendimo atmesti skundą – Priimtinumas – Pareiga priimti sprendimą dėl reikalavimų, pateiktų dėl sprendimo atmesti skundą – Savarankiško turinio neturintys reikalavimai arba tik patvirtinamasis sprendimas – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnų ieškiniai – Sutartininkai – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Buvusio tarnautojo ieškinys dėl Sąjungos agentūros sprendimo taikyti jam medicininę išlygą – Tarnautojo narystės bendroje draudimo sistemoje nutraukimas nagrinėjant bylą – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas – Naujos medicininės išlygos taikymas įdarbinant tarnautoją kitoje Sąjungos agentūroje – Poveikio nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 72, 90 ir 91 straipsniai; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa ir 100 straipsnio pirma pastraipa)

1.      Kadangi pagal Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtintą tvarką suinteresuotasis asmuo turi pateikti skundą dėl sprendimo, kurį ginčija, ir pareikšti ieškinį dėl sprendimo atmesti šį skundą, ieškinys priimtinas, nesvarbu, ar jis pareikštas tik dėl sprendimo, dėl kurio pateiktas skundas, ar dėl sprendimo atmesti skundą, ar dėl abiejų sprendimų, jei skundas ir ieškinys pateikti per Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose nustatytus terminus. Tačiau pagal proceso ekonomijos principą teismas gali nuspręsti, kad nėra pagrindo priimti atskiro sprendimo dėl reikalavimų, pareikštų dėl sprendimo atmesti skundą, jei nustato, kad šių reikalavimų turinys nėra savarankiškas ir iš tiesų sutampa su reikalavimais, pareikštais dėl sprendimo, dėl kurio pateiktas skundas. Taip gali būti, be kita ko, tada, kai Sąjungos teismas nustato, kad sprendimu atmesti skundą (tam tikrais atvejais dėl to, kad jis implicitinis) tik patvirtinamas sprendimas, dėl kurio pateiktas skundas, ir kad dėl to šio sprendimo panaikinimas nepaveiktų suinteresuotojo asmens teisinės padėties kitaip negu pirmojo sprendimo panaikinimas.

Šiuo atveju, kai sprendime atmesti skundą nepersvarstoma suinteresuotojo asmens situacija, atsižvelgiant į naujas teisines ir faktines aplinkybes, o tik patvirtinamas ginčijamas sprendimas, reikia nagrinėti būtent pirminio asmens nenaudai priimto akto teisėtumą, atsižvelgiant į sprendime atmesti skundą nurodytus motyvus, juos laikant sutampančiais su minėto akto motyvais.

(žr. 30 ir 31 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Sprendimo Vainker / Parlamentas, 293/87, EU:C:1989:8, 7 ir 8 punktai.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: Sprendimo Komisija / Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, 58 ir 59 punktai ir juose nurodyta teismo praktika; Sprendimo Adjemian ir kt. / Komisija, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, 33 punktas.

2.      Ieškinio dalykas turi egzistuoti pareiškiant ieškinį, nes priešingu atveju ieškinys yra nepriimtinas, ir turi išlikti iki teismo sprendimo priėmimo dienos, antraip nebus pagrindo priimti sprendimą, o tai reiškia, kad dėl savo rezultato ieškinys turi galėti suteikti naudos jį pareiškusiai šaliai.

Dėl buvusio sutartininko ieškinio, pareikšto dėl Sąjungos agentūros sprendimo nuo jo įdarbinimo dienos taikyti jam Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 100 straipsnio pirmoje pastraipoje numatytą medicininę išlygą, aplinkybė, kad ieškovas buvo atleistas iš darbo nagrinėjant bylą, nereiškia, kad automatiškai nutrauktas šios medicininės išlygos taikymas. Net jeigu ieškovo sutartiniai santykiai su agentūra iš tiesų pasibaigė pasibaigus įspėjimo terminui, negalima pamiršti, kad jis turėjo teisę tam tikrą laikotarpį gauti bedarbio pašalpas ir būti apdraustas pagal bendrą sveikatos draudimo sistemą nemokėdamas įmokų. Šį laikotarpį dėl to, kad taikoma medicininė išlyga, jam būtų nesuteikiamos garantijos, susijusios su invalidumu ir mirtimi dėl ligos arba lėtinių negalavimų, kuriais grindžiamas medicininės išlygos taikymas, eigos ir pasekmių. Tačiau ši aplinkybė nereiškia, kad ieškinys dėl panaikinimo išlaiko dalyką po dienos, kurią baigiasi ieškovo narystė bendroje sveikatos draudimo sistemoje.

Be to, ši išvada negali būti kvestionuojama dėl to, kad šis tarnautojas paskui įdarbintas kitoje Sąjungos agentūroje, kuri jam taip pat nusprendė taikyti medicininę išlygą. Kadangi Tarnautojų teismo sprendimo pasekmės kyla tik bylos šalims, panaikinus ginčijamą sprendimą nepanaikinamas sprendimas taikyti susijusiam tarnautojui Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 100 straipsnį, priimtas po to, kai prieš jį įdarbinant kitoje Sąjungos agentūroje atliktas medicininis patikrinimas, nes toks panaikinimas galimas tik ieškovui pareiškus ieškinį, kuriuo ginčijamas pastarasis sprendimas.

(žr. 33, 36–39 ir 44 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Mische /Parlamentas, F‑93/05, EU:F:2011:168, 27 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.