Language of document :

A Conseil d’État (Franciaország) által 2021. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fédération des entreprises de la beauté kontra Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(C-4/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Fédération des entreprises de la beauté

Alperes: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai főigazgatósága „Fogyasztói, környezeti és egészségügyi technológiák” egysége vezetőjének 2019. november 27-i levelét – e levél megfogalmazására, valamint arra tekintettel, hogy nincs olyan bizonyíték, amely arra utalna, hogy a levél aláírója hatáskörrel rendelkezik a Bizottság nevében történő határozathozatalra – olyan határozat előkészítő aktusának kell-e tekinteni, amelyben a Bizottság megállapítja, hogy a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 27. cikkének (3) bekezdése alapján indokolt-e vagy sem valamely tagállam ideiglenes intézkedése, vagy pedig olyan határozatnak, amely az Európai Bizottság végleges álláspontját fejezi ki?

Abban az esetben, ha a 2019. november 27-i levelet olyan határozat előkészítő aktusának kell tekinteni, amellyel a Bizottság azt állapítja meg, hogy valamely tagállam ideiglenes intézkedése az 1223/2009/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése alapján indokolt-e, vagy sem, a nemzeti bíróság – amennyiben valamely nemzeti hatóság által az e cikk (1) bekezdése alapján hozott ideiglenes intézkedés jogszerűségéről kell határoznia – a bizottsági határozat elfogadásáig megállapíthatja-e, hogy ezen intézkedés megfelel-e ezen cikknek, és ha igen, milyen mértékben és mely tekintetben, vagy addig, amíg a Bizottság nem nyilvánítja az ideiglenes intézkedést indokolatlannak, ez utóbbit e cikkel összhangban állónak kell tekintenie.

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az 1223/2009/EK rendelet 27. cikkét, hogy az lehetővé teszi az ugyanazon anyagot tartalmazó termékeket magában foglaló termékkategóriára vonatkozó ideiglenes intézkedések meghozatalát?

Abban az esetben, ha a 2019. november 27-i levelet olyan határozatnak kell tekinteni, amely a Bizottságnak a szóban forgó ideiglenes intézkedéssel kapcsolatos végleges álláspontját fejezi ki, e határozat érvényessége vitatható-e a nemzeti bíróság előtt annak ellenére, hogy az nem képezte az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke alapján indított megsemmisítés iránti kereset tárgyát, tekintettel arra a körülményre, hogy e levél megfogalmazása arra enged következtetni, hogy csak előkészítő aktusról van szó, és hogy az országos gyógyszer- és gyógyászatitermék-biztonsági hivatal mint a levél címzettje, arra adott válaszában kifejezte egyet nem értését, és jelezte, hogy mindaddig fenntartja az ideiglenes intézkedését, amíg az Európai Bizottság véglegesen nem dönt, és ez utóbbi nem adott választ?

Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni, a 2019. november 27-i levelet a Bizottság nevében történő határozathozatalra felhatalmazott alkalmazott írta-e alá, és érvényes-e annyiban, hogy az 1223/2009/EK rendelet 31. cikkével együttesen értelmezett 27. cikke 7. pontban említett rendelkezéseinek alkalmazandó értelmezését figyelembe véve azon alapul, hogy „a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 27. cikkében előírt védintézkedési mechanizmus a forgalmazott kozmetikai termékekkel kapcsolatos egyedi intézkedésekre vonatkozik, nem pedig olyan általános hatályú intézkedésekre, amelyeket egy adott termékkategóriára kell alkalmazni”?

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, illetve ha a 2019. november 27-i levél a jelen jogvitában már nem vitatható, az 1223/2009/EK rendelet 27. cikke alapján hozott ideiglenes intézkedést a kezdettől fogva, vagy csak e levélnek az országos gyógyszer- és gyógyászatitermék-biztonsági hivatallal való közlésétől, illetve e levélnek az utóbbival való közlésétől számított olyan észszerű határidő elteltétől kell-e az 1223/2009/EK rendelettel ellentétesnek tekinteni, amelynek az a célja, hogy lehetővé tegye ezen intézkedés hatályon kívül helyezését, figyelembe véve az e levél hatályával kapcsolatos bizonytalanságot és azt a tényt is, hogy a Bizottság nem válaszolt a hivatalnak, amely jelezte, hogy „a Bizottság által az 1223/2009/EK rendelet 27. cikkének rendelkezéseivel összhangban elfogadásra kerülő határozatig átmenetileg fenntartja a 2019. március 13-i határozatát”?

____________

1 HL 2009. L 342., 59. o.; helyesbítések: HL 2014. L 318., 34. o.; HL 2016. L 145., 49. o.