Language of document :

2021 m. sausio 4 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fédération des entreprises de la beauté / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(Byla C-4/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fédération des entreprises de la beauté

Atsakovė: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Prejudiciniai klausimai

Ar Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato „Vartotojams, aplinkai ir sveikatai skirtų technologijų“ skyriaus vadovo 2019 m. lapkričio 27 d. raštas turi būti laikomas sprendimo, kuriuo Komisija, remdamasi 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių1 27 straipsnio 3 dalimi, nustato, ar valstybės narės laikinoji priemonė yra pagrįsta, parengiamuoju aktu, atsižvelgiant į šio rašto tekstą ir tai, kad nėra jokių įrodymų, kad jį pasirašiusiam asmeniui deleguoti įgaliojimai, kurių pagrindu jis turi kompetenciją priimti sprendimą Komisijos vardu, ar šis raštas turi būti laikomas sprendimu, kuriame nurodoma galutinė Komisijos pozicija?

Jeigu 2019 m. lapkričio 27 d. raštas turėtų būti laikomas sprendimo, kuriuo Komisija, remdamasi Reglamento Nr. 1223/2009 27 straipsnio 3 dalimi, nustato, ar valstybės narės laikinoji priemonė yra pagrįsta, parengiamuoju aktu, ar nacionalinis teismas, nagrinėdamas nacionalinės valdžios institucijos laikinosios priemonės, kurios ji ėmėsi pagal šio straipsnio 1 dalį, teisėtumo klausimą, gali, laukdamas kol Komisija priims sprendimą, nuspręsti dėl šios laikinosios priemonės atitikties šiam straipsniui, ir, jeigu taip, kokia apimtimi ir dėl kurių jos aspektų, ar vis dėlto tol, kol Komisija jos nepripažino nepagrįsta, turi būti laikoma, kad laikinoji priemonė atitinka šį straipsnį?

Jeigu į pirmesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Reglamento Nr. 1223/2009 27 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį galima imtis laikinųjų priemonių, taikomų gaminių, kurių sudėtyje yra tos pačios medžiagos, kategorijai?

Jeigu reikėtų laikyti, kad 2019 m. lapkričio 27 d. rašte yra išdėstyta Komisijos galutinė pozicija dėl nagrinėjamos laikinosios priemonės, ar šio sprendimo galiojimas gali būti ginčijamas nacionaliniame teisme, jei dėl jo nebuvo pareikštas ieškinys dėl panaikinimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį, atsižvelgiant į tai, kad remiantis šio rašto tekstu buvo galima manyti, jog tai tėra parengiamasis aktas, ir Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, kuriai skirtas šis raštas, savo atsakyme pareiškė nepritarimą ir nurodė, kad palieka galioti savo laikinąją priemonę, kol Komisija priims galutinį sprendimą, o pastaroji nepateikė savo atsakymo?

Jeigu į pirmesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar 2019 m. lapkričio 27 d. raštą pasirašė atstovas, kuriam deleguoti įgaliojimai, suteikiantys teisę priimti sprendimą Komisijos vardu, ir jis yra galiojantis, tiek, kiek grindžiamas tuo, jog šiame 27 straipsnyje numatytas apsaugos nuostatos mechanizmas „susijęs su individualioms priemonėms dėl rinkai pateikiamų kosmetikos gaminių, o ne bendro pobūdžio priemonėmis, kurios taikomos gaminių, kurių sudėtyje yra tam tikros medžiagos, kategorijai“, atsižvelgiant į tinkamą Reglamento Nr. 1223/2009 27 straipsnio nuostatų, siejamų su jo 31 straipsnio nuostatomis, aiškinimą?

Jeigu į pirmesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai arba jeigu nagrinėjamoje byloje nebegalima ginčyti 2019 m. lapkričio 27 d. rašto, ar laikinoji priemonė, kurios imtasi pagal Reglamento Nr. 1223/2009 27 straipsnį, prieštarauja šiam reglamentui nuo pat jos priėmimo ar tik nuo tada, kai Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pranešta apie šį raštą, ar nuo pagrįsto termino, skaičiuojamo nuo šio pranešimo dienos, kuriuo siekiama suteikti galimybę panaikinti šį raštą, taip pat atsižvelgiant į su šio rašto taikymo apimtimi susijusius neaiškumus ir tai, kad Komisija neatsakė agentūrai, kuri nurodė „paliekanti laikinai galioti savo 2019 m. kovo 13 d. sprendimą, kol Komisija priims sprendimą pagal Reglamento Nr. 1223/2009 27 straipsnio nuostatas“?

____________

1 OL L 342, 2009, p. 59.