Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 28 декември 2020 г. — Paget Approbois SAS/Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S и Alpha Insurance A/S/Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL

(Дело C-724/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Касатори: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Ответници: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 292 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Директива „Платежоспособност II“)1 да се тълкува в смисъл, че висящото пред съда на държава членка съдебно производство относно застрахователно обезщетение за вреди — чието плащане неговият кредитор търси от застрахователно предприятие, за което в друга държава членка е открито производство по ликвидация — се отнася до активи или право от имуществената маса на застрахователното предприятие по смисъла на тази разпоредба?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос: урежда ли правото на държавата членка, в която е висящо съдебното производство, всички последици от производството по ликвидация за това съдебно производство?

По-специално трябва ли да се прилага това право, доколкото:

предвижда, че откриването на такова производство по ликвидация води до спиране на висящото съдебно производство,

предвижда, че съдебното производство се възобновява, когато кредиторът предяви вземането си за застрахователно обезщетение по отношение на имуществената маса на застрахователното предприятие и когато като страни по делото бъдат привлечени органите, които откриват производството по ликвидация, и

забранява да се присъжда каквото и да било плащане на застрахователно обезщетение, тъй като в това производство то може да бъде единствено установено по основание и определено по размер?

____________

1     OВ L 335, 2009 г., стp. 1.