Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. decembrī iesniedza Conseil d'État (Beļģija) – CT, Ferme de la Sarte SPRL/Région wallonne

(Lieta C-726/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāji: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Atbildētājs: Région wallonne

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 1 17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tā piemērošanas jomā neietilpst zāliena audzēšana vai apzaļumoto jumtu ražošana?

____________

1 OV 2013, L 347, 487. lpp.