Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bezirksgericht Bleiburg (Rakousko) dne 8. ledna 2021 – LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG v. CB a další

(Věc C-7/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bezirksgericht Bleiburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Žalovaní: CB, DF, GH

Předběžné otázky

Musí být články 36 a 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 20121 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i se zásadou efektivity a zásadou rovnocennosti (zásada loajální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 SEU) vykládány v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, která proti usnesení o nuceném výkonu rozhodnutí, které vydá soud bez předchozího kontradiktorního řízení a bez exekučního titulu pouze na základě tvrzení oprávněného, stanoví jako jediný opravný prostředek odpor, který musí být podán ve lhůtě osmí dní v jazyce tohoto členského státu, a to také v případě, je-li usnesení o nuceném výkonu rozhodnutí doručeno v jiném členském státě v jazyce, kterému adresát nerozumí, přičemž při podání odporu do dvanácti dnů je tento odpor zamítnut jako opožděný?

Musí být článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 20072 ve spojení se zásadou efektivity a zásadou rovnocennosti vykládán v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu opatření, které stanoví, že doručením formuláře z přílohy II o poučení adresáta o jeho právu odmítnout přijetí písemnosti ve lhůtě jednoho týdne začíná plynout také lhůta pro podání stanoveného opravného prostředku proti současně doručovanému usnesení o nuceném výkonu rozhodnutí, pro nějž je stanovena lhůta osmi dnů?

Musí být čl. 18 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládán v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, která proti usnesení o nuceném výkonu rozhodnutí stanoví opravný prostředek odporu, který musí být s odůvodněním podán ve lhůtě osmi dnů, a tato lhůta platí také v případě, že adresát usnesení o nuceném výkonu rozhodnutí má sídlo v jiném členském státě a usnesení o nuceném výkonu rozhodnutí není vyhotoveno ani v úředním jazyce členského státu, do nějž je toto usnesení doručováno, ani v jazyce, který adresát usnesení ovládá?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (Úř. věst. 2007, L 324, s. 79).