Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 4 ianuarie 2021 – FS/Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

(Cauza C-3/21)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Irlanda)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: FS

Pârâți: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

Întrebările preliminare

Noțiunea de „revendicare” în sensul articolului 81 din Regulamentul nr. 883/20041 include situația de a beneficia permanent de o prestație plătită periodic de un prim stat membru (în cazul în care prestația ar fi în mod normal datorată de un al doilea stat membru) de fiecare dată când o astfel de prestație este plătită, chiar și ulterior solicitării inițiale și deciziei inițiale din partea primului stat membru de a acorda prestația?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, în împrejurările în care o cerere de prestații sociale este depusă în mod eronat în statul membru de origine, în condițiile în care ar fi trebuit depusă într-un al doilea stat membru, obligația care revine celui de al doilea stat membru în temeiul articolului 81 din Regulamentul nr. 883/2004 (în mod specific, obligația de a trata cererea adresată statului membru de origine ca fiind admisibilă în al doilea stat membru) trebuie interpretată ca fiind total independentă de obligația solicitantului de a furniza informații corecte cu privire la domiciliul său potrivit articolului 76 alineatul (4) din Regulamentul nr. 883/2004, astfel încât o cerere depusă în mod eronat în statul membru de origine trebuie să fie acceptată ca admisibilă de al doilea stat membru în sensul articolului 81, în pofida faptului că solicitantul omite să pună la dispoziție informațiile corecte cu privire la domiciliul său în conformitate cu articolul 76 alineatul (4), în termenul de depunere a unei revendicări prevăzut în legislația celui de al doilea stat membru?

Din principiul efectivității prevăzut de dreptul Uniunii rezultă că, în împrejurări precum cele din prezenta procedură [în special în împrejurări în care resortisantul Uniunii care își exercită drepturile de liberă circulație își încalcă obligația care îi revine în temeiul articolului 76 alineatul (4) de a informa autoritățile de securitate socială din statul membru de origine cu privire la schimbarea țării sale de reședință], accesul la drepturile conferite de dreptul Uniunii este lipsit de efect util prin aplicarea unei dispoziții din legislația națională a statului membru în care se exercită dreptul la liberă circulație potrivit căreia, în vederea obținerii retroactivității cererilor de alocații familiale, un resortisant al Uniunii trebuie să solicite o astfel de prestație în al doilea stat membru într-un termen de 12 luni prevăzut în ordinea juridică internă a acestui din urmă stat membru?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82).