Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 16.10.2020 – AR v. St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(asia C-727/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesarbeitsgericht

Pääasian asianosaiset

Revision-valittaja: AR

Revision-valittajan vastapuoli: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko direktiivin 2003/881 7 artikla ja perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohta esteenä työntekijöiden vähimmäislomaoikeudesta annetun lain 7 §:n 3 momentin kaltaisen kansallisen säännöksen sellaiselle tulkinnalle, jonka mukaan lomavuoden aikana sairastuessaan työkyvyttömäksi muuttuneen työntekijän, joka olisi – ainakin osittain – voinut vielä käyttää lomaansa lomavuonna ennen sairastumistaan, siihen mennessä käyttämätön oikeus palkalliseen vuosilomaan raukeaa työkyvyttömyyden jatkuessa keskeytyksettä 15 kuukautta lomavuoden päättymisen jälkeen myös siinä tapauksessa, ettei työnantaja ole vastaavan kehotuksen antamalla ja lomasta ilmoittamalla antanut työntekijälle todellista mahdollisuutta käyttää lomaoikeuttaan?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: onko näissä olosuhteissa pois suljettua myös se, että menetys tapahtuu työkyvyttömyyden jatkuessa myöhemmin?

____________

1 Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL 2003, L 299, s. 9).