Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 16. októbra 2020 – AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(vec C-727/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: AR

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Bránia článok 7 smernice 2003/881 a článok 31 ods. 2 Charty takému výkladu vnútroštátnej právnej úpravy, akou je § 7 ods. 3 BUrIG, v dôsledku ktorého doteraz nesplnený nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok u zamestnanca, ktorý v priebehu dovolenkového roka ochorel a stal sa práceneschopným a ktorý by však bol mohol – aspoň čiastočne – dovolenku vyčerpať ešte pred začiatkom jeho ochorenia, v prípade jeho nepretržite trvajúcej práceneschopnosti zanikne po uplynutí 15 mesiacov od konca dovolenkového roka aj v prípade, že zamestnávateľ zamestnanca náležite nevyzval a nepoučil, čím mu fakticky znemožnil realizáciu jeho nároku na dovolenku?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je za týchto predpokladov v prípade naďalej trvajúcej práceneschopnosti vylúčené aj prepadnutie nároku niekedy neskôr?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).