Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 16 oktober 2020 – AR mot St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(Mål C-727/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: AR

Motpart: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 7 i direktiv 2003/881 och artikel 31.2 i stadgan hinder för att en nationell bestämmelse, såsom 7. § punkt 3 BUrIG [Bundesurlaubsgesetz (federala semesterlagen)], tolkas på så sätt att en arbetstagare som under semesteråret har drabbats av fullständig arbetsoförmåga på grund av sjukdom, men som innan sjukdomen började fortfarande hade kunnat ta ut – åtminstone en del av – sin semester under semesteråret, förlorar sin rätt att utnyttja outtagen årlig betald semester 15 månader efter utgången av semesteråret vid fortsatt oavbruten arbetsoförmåga, även om arbetsgivaren inte faktiskt har gett arbetstagaren möjlighet att utnyttja sin rätt till semester genom uppmaningar eller upplysningar därom?

Om fråga 1 ska besvaras jakande: Är det under dessa omständigheter vid fortsatt arbetsoförmåga uteslutet att rätten till semester upphör även vid en senare tidpunkt?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, 2003, s. 9).