Language of document : ECLI:EU:T:2019:448

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Id-Disa’ Awla)

27 ta’ Ġunju 2019 (*)

“Għajnuna mill-Istat – Taxxa Ungeriża fuq id-dħul mill-pubblikazzjoni tar-reklamar – Progressività tar-rati ta’ tassazzjoni – Tnaqqis tal-bażi taxxabbli b’50 % tat-telf ittrasferit għall-kumpanniji li ma għamlux profitt fl-2013 – Deċiżjoni li tikklassifika l-miżuri ta’ għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u li tordna l-irkupru tagħhom – Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat – Kundizzjoni relatata mas-selettività”

Fil-Kawża T‑20/17,

L-Ungerija, irrappreżentata minn M. Fehér, G. Koós u E. Tóth, bħala aġenti,

rikorrenti,

sostnuta minn

Ir-Repubblika tal-Polonja, irrappreżentata minn B. Majczyna, M. Rzotkiewicz u A. Kramarczyk-Szaładzińska, bħala aġenti,

intervenjenti,

vs

Il-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata minn V. Bottka u P.-J. Loewenthal, bħala aġenti,

konvenuta,

li għandha bħala suġġett talba bbażata fuq l-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/329, tal-4 ta’ Novembru 2016 dwar il-miżura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) implimentata mill-Ungerija dwar it-taxxa tad-dħul mir-reklamar (ĠU 2017, L 49, p. 36),

IL-QORTI ĠENERALI (Id-Disa’ Awla)

komposta minn S. Gervasoni, President, L. Madise (Relatur) u R. da Silva Passos, Imħallfin,

Reġistratur: N. Schall, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal‑10 ta’ Jannar 2019,

tagħti l-preżenti

Sentenza

 Il-fatti li wasslu għall-kawża

1        Fil‑11 ta’ Ġunju 2014, l-Assemblea Nazzjonali Ungeriża adottat il-Liġi Nru XXII tal‑2014, dwar it-taxxa fuq ir-reklamar (iktar ’il quddiem il-“Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar”). Din daħlet fis-seħħ fil‑15 ta’ Awwissu 2014 u stabbilixxiet taxxa speċjali ġdida, applikata b’mod progressiv abbażi ta’ brackets, fuq id-dħul mill-pubblikazzjoni tar-reklamar fl-Ungerija (iktar ’il quddiem it-“taxxa fuq ir-reklamar”), miġbura flimkien mat-tassazzjoni eżistenti imposta fuq l-impriżi, b’mod partikolari t-taxxa fuq il-kumpanniji. Matul l-eżami tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar imwettqa mill-Kummissjoni Ewropea fl-ambitu tal-kontroll tal-għajnuna mill-Istat, l-awtoritajiet Ungeriżi ddikjaraw li din it-taxxa kienet intiża sabiex issostni l-prinċipju ta’ proporzjonalità fiskali.

2        Skont il-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar, kull min jippubblika r-reklamar huwa suġġett għat-taxxa fuq ir-reklamar. Għalhekk, huwa taxxabbli min jirrendi r-reklami pubbliċi (gazzetti, media awdjoviżiva, billboards), iżda mhux min jirreklama (li għalihom isir ir-reklamar) jew l-aġenziji tar-reklamar li huma intermedjarji bejn min jirreklama u min jippubblika. Il-valur taxxabbli tat-taxxa huwa d-dħul mill-bejgħ nett ta’ sena finanzjarja annwali ġġenerat mill-pubblikazzjoni tar-reklami. Il-kamp ta’ applikazzjoni territorjali tat-taxxa jkopri t-territorju tal-Ungerija.

3        L-iskala tar-rati progressivi kienet iddefinita kif ġej:

–        0 % għall-bracket tal-valur taxxabbli li ma jeċċedix 0.5 biljun forint Ungeriż (HUF) (madwar EUR 1 562 000);

–        1 % għall-bracket tal-valur taxxabbli minn HUF 0.5 biljun għal HUF 5 biljun (madwar EUR 15 620 000);

–        10 % għall-bracket tal-valur taxxabbli minn HUF 5 biljun għal HUF 10 biljun (madwar EUR 31 240 000);

–        20 % għall-bracket tal-valur taxxabbli minn HUF 10 biljun għal HUF 15 biljun (madwar EUR 47 000 000);

–        30 % għall-bracket tal-valur taxxabbli minn HUF 15 biljun għal HUF 20 biljun (madwar EUR 62 500 000);

–        40 % għall-bracket tal-valur taxxabbli minn HUF 20 biljun (madwar EUR 94 000 000) (Din l-aħħar rata żdiedet għal 50 % mill‑1 ta’ Jannar 2015).

4        Il-persuni taxxabbli li l-profitt qabel it-taxxa tagħhom għas-sena finanzjarja 2013 kien żero jew negattiv setgħu jnaqqsu mill-valur taxxabbli tagħhom tal-2014, 50 % tat-telf ittrasferit mis-snin finanzjarji preċedenti.

5        Permezz ta’ deċiżjoni tat‑12 ta’ Marzu 2015, wara skambju ta’ korrispondenza mal-awtoritajiet Ungeriżi, il-Kummissjoni fetħet il-proċedura formali ta’ investigazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE fir-rigward tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar, peress li qieset li n-natura progressiva tar-rata ta’ tassazzjoni u d-dispożizzjonijiet dwar it-tnaqqis tat-telf ittrasferit mill-valur taxxabbli jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat. F’din id-deċiżjoni, il-Kummissjoni qieset li r-rata ta’ tassazzjoni progressiva kienet tagħmel distinzjoni bejn l-impriżi bi dħul mir-reklamar għoli (jiġifieri l-impriżi kbar) u dawk bi dħul mir-reklamar baxx (jiġifieri l-impriżi żgħar) u li, b’dan il-mod, kien qiegħed jingħata vantaġġ selettiv lil dawn tal-aħħar fuq il-bażi tad-daqs tagħhom. Il-Kummissjoni qieset ukoll li t-tnaqqis ta’ 50 % tat-telf għall-impriżi li ma jkunux għamlu profitt fl-2013 kien jagħti vantaġġ selettiv li jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat.

6        Fil-kuntest tal-istess deċiżjoni, il-Kummissjoni ħarġet ordni ta’ sospensjoni fir-rigward tal-miżura inkwistjoni abbażi tal-Artikolu 11(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta’ Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu [108 TFUE] (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 1, p. 339).

7        Sussegwentement, l-Ungerija emendat it-taxxa fuq ir-reklamar fuq inizjattiva tagħha stess, mingħajr notifika minn qabel lill-Kummissjoni u mingħajr l-awtorizzazzjoni tagħha, bil-Liġi Nru LXII tal-2015, adottata fl-4 ta’ Ġunju 2015, li permezz tagħha tissostitwixxi l-iskala b’rati progressivi li tinkludi sitt rati minn 0 sa 50 % bl-iskala li ġejja, li tinkludi żewġ rati ta’ tassazzjoni:

–        0 % għall-bracket tal-valur taxxabbli inqas minn HUF 100 miljun (madwar EUR 312 000);

–        5.3 % għall-bracket tal-valur taxxabbli ogħla minn HUF 100 miljun.

8        Il-Liġi Nru LXII tal-2015 introduċiet ukoll il-possibbiltà ta’ applikazzjoni retroattiva tad-dispożizzjonijiet tagħha mid-dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar fl-2014. Għalhekk, il-persuna taxxabbli setgħet tiddeċiedi jekk xtaqitx tapplika l-iskala l-antika jew il-ġdida għad-dħul mill-bejgħ tagħha għas-sena finanzjarja preċedenti.

9        Il-Kummissjoni għalqet il-proċedura ta’ investigazzjoni formali bid-Deċiżjoni (UE) 2017/329 tal-4 ta’ Novembru 2016, dwar il-miżura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) implimentata mill-Ungerija fil-qasam tat-tassazzjoni tad-dħul mir-reklamar (ĠU 2017, L 49, p. 36, iktar ’il quddiem id-“id-deċiżjoni kkontestata”). Fl-Artikolu 1 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni kkonkludiet li s-sistema fiskali li hija komposta minn rati progressivi u minn dispożizzjonijiet li jipprevedu tnaqqis tal-ammont tat-taxxa dovuta fil-forma ta’ tnaqqis ta’ telf ittrasferit għall-impriżi li ma jkunux għamlu profitt fl-2013, stabbilita mil-Liġi Nru XXII tal-2014 dwar it-taxxa fuq ir-reklamar, anki fil-verżjoni tagħha li tirriżulta mill-emenda tagħha tal-4 ta’ Ġunju 2015, kienet tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat, introdotta mill-Ungerija illegalment, bi ksur tal-Artikolu 108(3) TFUE, li hija wkoll inkompatibbli mas-suq intern skont l-Artikolu 107 TFUE.

10      Skont l-Artikoli 2 u 3 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni indikat madankollu li ċerta għajnuna individwali mogħtija taħt din is-sistema, suġġetta għall-osservanza ta’ diversi kundizzjonijiet, ma kinitx tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat inkompatibbli mas-suq intern.

11      Fl-Artikolu 4 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni ordnat lill-Ungerija sabiex tirkupra mill-benefiċjarji l-għajnuna ddikjarata inkompatibbli mas-suq intern.

12      F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet Ungeriżi kellhom jirkupraw mill-impriżi li kellhom dħul mir-reklamar matul il-perijodu bejn id-dħul fis-seħħ tat-taxxa fuq ir-reklamar fl-2014 u, jew it-tneħħija tat-taxxa, jew is-sostituzzjoni tagħha permezz ta’ sistema kompletament kompatibbli mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, id-differenza bejn: l-ammont (1) tat-taxxa li huma kellhom iħallsu b’applikazzjoni ta’ sistema ta’ referenza kompatibbli mar-regoli relattivi għall-għajnuna mill-Istat (sistema ta’ tassazzjoni b’rata unika, stabbilita għal 5.3 %, sakemm ma jintgħażilx valur ieħor mill-awtoritajiet Ungeriżi, mingħajr tnaqqis tat-telf ittrasferit), u l-ammont (2) tat-taxxa li l-impriżi kienu diġà ħallsu jew għad kellhom iħallsu. Għalhekk, fil-każ li d-differenza bejn l-ammont (1) u l-ammont (2) kienet ta’ valur pożittiv, kellu jiġi rkuprat l-ammont tal-għajnuna, miżjuda bl-interessi kkalkolati mid-data tal-iskadenza tat-taxxa. Madankollu, il-Kummissjoni indikat li l-irkupru ma kienx ikun meħtieġ li kieku l-Ungerija kienet ħassret is-sistema fiskali inkwistjoni b’effett retroattiv mid-data tad-dħul fis-seħħ tagħha fl-2014. Dan ma kellux jipprekludi lill-Ungerija milli tintroduċi sussegwentement, pereżempju mill-2017, sistema fiskali li ma tkunx progressiva u li ma tiddifferenzjax bejn operaturi ekonomiċi suġġetti għat-taxxa.

13      Essenzjalment, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni sostanzjalment iġġustifikat il-klassifikazzjoni bħala għajnuna mill-Istat tas-sistema inkwistjoni b’dan il-mod, fid-dawl tad-definizzjoni li tinsab fl-Artikolu 107(1) TFUE.

14      Qabelxejn, fir-rigward tal-imputabbiltà tal-miżura inkwistjoni lill-Istat u l-finanzjament tagħha permezz ta’ riżorsi tal-Istat, il-Kummissjoni qieset li, bħala riżultat tal-adozzjoni tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar mill-Parlament Ungeriż, l-Ungerija rrinunzjat għal riżorsi li hija kellha tirċievi mill-impriżi li għandhom dħul mill-bejgħ iktar baxx (jiġifieri impriżi iżgħar) li kieku huma kienu suġġetti għall-istess obbligu fiskali bħall-impriżi li għandhom dħul mill-bejgħ ogħla (jiġifieri l-impriżi ikbar).

15      Fir-rigward tal-eżistenza ta’ vantaġġ, il-Kummissjoni fakkret li miżuri li jtaffu l-piżijiet li normalment iġarrbu l-impriżi, bħall-benefiċċji pożittivi, kienu jagħtu vantaġġ. F’dan il-każ, it-tassazzjoni b’rata sostanzjalment inqas naqset il-piżijiet tal-impriżi li għandhom dħul mill-bejgħ iktar baxx meta mqabbla mal-piżijiet tal-impriżi bi dħul mill-bejgħ għoli u għalhekk tagħti vantaġġ lill-impriżi żgħar meta mqabbla mal-impriżi ikbar. Il-Kummissjoni żiedet li l-possibbiltà pprovduta mill-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar lill-impriżi li ma kellhomx profitt fl-2013 li jnaqqsu 50 % tat-telf ittrasferit mill-valur taxxabbli tikkostitwixxi wkoll vantaġġ, peress li hija tnaqqas il-piż fiskali ta’ dawn l-impriżi meta mqabbla ma’ dawk li ma setgħux jibbenefikaw minn dan it-tnaqqis.

16      Fir-rigward tal-fatt li l-vantaġġi identifikati jiffavorixxu ċerti impriżi (il-kriterju tas-selettività), il-Kummissjoni spjegat li, fil-każ ta’ vantaġġ fiskali, l-analiżi kellha titwettaq f’diversi stadji. Qabel kollox, kellha tiġi identifikata s-sistema fiskali ta’ referenza, sussegwentement kellu jiġi stabbilit jekk il-miżura inkwistjoni kinitx tikkostitwixxi deroga minn din is-sistema, fis-sens li kienet tagħmel distinzjoni bejn impriżi li, fid-dawl tal-għanijiet intrinsiċi tas-sistema, kienu f’sitwazzjoni fattwali u legali komparabbli u, fl-aħħar nett, fil-każ ta’ risposta pożittiva, kellu jiġi ddeterminat jekk din id-deroga kinitx iġġustifikata min-natura jew mill-istruttura ġenerali tas-sistema fiskali ta’ referenza. Risposta negattiva għat-tieni stadju jew, jekk ikun il-każ, risposta pożittiva għat-tielet stadju tippermetti li tiġi eskluża l-eżistenza ta’ vantaġġ selettiv għall-benefiċċju ta’ ċerti impriżi, filwaqt li risposta pożittiva għat-tieni stadju u risposta negattiva għat-tielet tippermetti, għall-kuntrarju, il-konklużjoni tal-eżistenza tiegħu.

17      F’dan il-każ, il-Kummissjoni, qabel kollox, spjegat li s-sistema ta’ referenza kienet tikkorrispondi għal taxxa speċjali fuq id-dħul mill-bejgħ li ġej mill-provvista ta’ servizzi ta’ reklamar. Iżda, skont il-Kummissjoni, l-istruttura bir-rata progressiva tat-taxxa fuq id-dħul mir-reklamar ma tistax tkun parti minnha. Fil-fatt, sabiex is-sistema ta’ referenza nnifisha tkun eżentata minn għajnuna mill-Istat, il-Kummissjoni indikat li hija kellha tissodisfa żewġ kundizzjonijiet:

–        rata unika għad-dħul kollu mir-reklamar;

–        l-assenza ta’ element li jista’ jagħti vantaġġ selettiv lil ċerti impriżi.

18      F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni sussegwentement qieset li l-istruttura progressiva tat-tassazzjoni, sa fejn din kienet tinkludi mhux biss rati marġinali ta’ tassazzjoni, iżda wkoll rati medji ta’ tassazzjoni, li kienu differenti bejn l-impriżi, kienet tikkostitwixxi deroga mis-sistema ta’ referenza, li tikkonsisti f’taxxa fuq ir-reklamar imposta b’rata unika fuq l-operaturi ekonomiċi kollha involuti fil-pubblikazzjoni tar-reklami fl-Ungerija.

19      Barra minn hekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-possibbiltà offruta biss lill-impriżi li ma għamlux profitt fl-2013 li jnaqqsu mill-valur taxxabbli tal-2014, 50 % tat-telf ittrasferit, kienet tikkostitwixxi wkoll deroga mis-sistema ta’ referenza, jiġifieri mir-regola ta’ tassazzjoni fuq il-bażi tad-dħul mill-bejgħ li jirriżulta mir-reklami. Skont il-Kummissjoni, peress li t-taxxa hija relatata mad-dħul mill-bejgħ, l-ispejjeż ma għandhomx jiġu dedotti mill-valur taxxabbli, kuntrarjament għal dak li jista’ jsir fir-rigward tat-taxxi fuq il-profitti.

20      Il-Kummissjoni qieset ukoll li d-deroga mis-sistema ta’ referenza kkostitwita mill-istruttura progressiva tat-tassazzjoni ma kinitx iġġustifikata min-natura jew mill-istruttura ġenerali tas-sistema. Peress li l-awtoritajiet Ungeriżi sostnew li t-taxxa fuq ir-reklamar kienet ibbażata fuq skop ta’ ridistribuzzjoni u li d-dħul mill-bejgħ u d-daqs tal-impriżi kienu jirriflettu l-kapaċità ta’ ħlas tal-impriżi, b’tali mod li l-impriżi bi dħul mir-reklamar ogħla jkollhom kapaċità ogħla ta’ ħlas minn dawk bi dħul mir-reklamar iktar baxx, il-Kummissjoni qieset li l-informazzjoni pprovduta mill-Ungerija ma kienet turi la li d-dħul mill-bejgħ tal-impriżi jirrifletti l-kapaċità ta’ ħlas tagħhom u lanqas li n-natura u l-istruttura ġenerali tas-sistema fiskali kienu ġġustifikaw l-istruttura progressiva tat-taxxa. Skont il-Kummissjoni, taxxa progressiva fuq id-dħul mill-bejgħ tista’ tkun iġġustifikata biss sabiex tikkumpensa jew sabiex jiġu evitati ċerti effetti negattivi li jistgħu jirriżultaw mill-attività inkwistjoni, li tkun ogħla iktar ma jkun ogħli d-dħul mill-bejgħ, iżda tali sitwazzjoni ma ntweriet bl-ebda mod f’dan il-każ.

21      Barra minn hekk, il-Kummissjoni ċaħdet li t-tnaqqis ta’ 50 % tat-telf ittrasferit jista’ jiġi ġġustifikat bħala miżura intiża sabiex tipprekludi l-evażjoni fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, kif sostnew l-awtoritajiet Ungeriżi. Skont il-Kummissjoni, il-miżura kienet tintroduċi distinzjoni arbitrarja bejn żewġ gruppi ta’ impriżi li kienu f’sitwazzjoni fattwali u legali komparabbli, jiġifieri, minn naħa, l-impriżi li kellhom telf ittrasferit u li ma għamlux profitt fl-2013 u, min-naħa l-oħra, l-impriżi li għamlu profitt fl-2013, iżda li setgħu jkollhom telf ittrasferit mis-snin fiskali preċedenti.

22      Barra minn hekk, id-dispożizzjoni ma tillimitax it-telf li jista’ jitnaqqas mit-telf tal-2013, iżda tippermetti lill-impriżi li ma jkunux għamlu profitt matul is-sena 2013 li jużaw it-telf ittrasferit tagħhom mis-snin preċedenti. It-tnaqqis tat-telf li jkun diġà eżistenti fil-mument tal-adozzjoni tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar jista’ jwassal għal selettività sa fejn il-possibbiltà ta’ tnaqqis tista’ tiffavorixxi ċerti impriżi li seta’ jkollhom telf sostanzjali ttrasferit.

23      Id-differenzi fit-trattament huma għalhekk arbitrarji u inkompatibbli man-natura tat-taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ, u ma jistgħux jitqiesu bħala li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni fiskali li jistgħu jiġġustifikaw differenza fit-trattament.

24      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, il-Kummissjoni kkonkludiet li n-natura u l-istruttura ġenerali tas-sistema fiskali ma kinux jiġġustifikaw il-miżuri inkwistjoni li kienu jagħtu vantaġġi selettivi, minn naħa, lill-impriżi bi dħul mill-bejgħ baxx (jiġifieri l-impriżi iżgħar) u, min-naħa l-oħra, lill-impriżi li, peress li ma jkunux għamlu profitt fl-2013, setgħu jnaqqsu 50 % tat-telf tagħhom ittrasferit mill-valur taxxabbli għas-sena finanzjarja 2014.

25      Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni qieset li l-miżura inkwistjoni kienet tfixkel jew thedded li tfixkel il-kompetizzjoni u kienet taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. F’dan ir-rigward, hija b’mod partikolari rrilevat li s-suq tar-reklamar fl-Ungerija kien miftuħ għall-kompetizzjoni, li fih kienu jipparteċipaw operaturi minn Stati Membri oħra u li l-impriżi li jibbenefikaw mir-rata ta’ tassazzjoni iktar baxxi kienu għalhekk jibbenefikaw minn għajnuna għall-operat.

26      Fir-rigward tal-verżjoni emendata tal-2015 tat-taxxa fuq ir-reklamar, il-Kummissjoni indikat li din tal-aħħar kienet ibbażata fuq l-istess prinċipji u karatteristiċi bħal dawk li fuqhom kienet ibbażata t-taxxa fuq ir-reklamar tal-2014.

27      L-ewwel nett, il-Kummissjoni enfasizzat li l-istruttura l-ġdida tar-rati ta’ tassazzjoni kienet għada tipprevedi l-eżenzjoni tal-impriżi li jkollhom dħul mill-bejgħ inqas minn HUF 100 miljun (rata ta’ 0 %), filwaqt li l-impriżi li jkollhom dħul mill-bejgħ bi dħul mill-bejgħ ogħla kienu jħallsu t-taxxa fuq ir-reklamar bir-rata ta’ 5.3 %. Il-Kummissjoni ppermettiet lill-Ungerija tiġġustifika l-applikazzjoni tar-rata ta’ tassazzjoni ta’ 0 % għad-dħul mir-reklamar ta’ inqas minn HUF 100 miljun fuq il-bażi tal-iskop tas-sistema fiskali (pereżempju b’teħid inkunsiderazzjoni tal-piżijiet amministrattivi). Madankollu, l-Ungerija ma ressqet l-ebda argument li juri li l-ispejjeż tal-ġbir tat-taxxa (il-piż amministrattiv) kienu ogħla mill-ammont tat-taxxa miġbura (ta’ ammont massimu ta’ madwar EUR 17 000 fis-sena).

28      It-tieni nett, skont il-Kummissjoni, in-natura fakultattiva tar-retroattività tat-taxxa fuq ir-reklamar kif emendata ppermettiet lill-impriżi jevitaw l-obbligu fiskali impost fuqhom b’din ir-retroattività u tat vantaġġ ekonomiku lill-impriżi li b’dan il-mod evitaw ir-rata ta’ 5.3 % biż-żamma tar-rati antiki ta’ 0 % jew ta’ 1 %.

29      It-tielet nett, il-Kummissjoni kkunsidrat, fir-rigward tal-possibbiltà ta’ tnaqqis ta’ 50 % tat-telf ittrasferit mill-valur taxxabbli tal-2014, mogħtija biss lill-impriżi li ma jkunux għamlu profitt fl-2013, li din baqgħet l-istess fl-emenda tal-2015, li s-sistema l-ġdida ma għamlet l-ebda bidliet.

30      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar, kif emendata fl-2015, żammet elementi identiċi għal dawk li hija kklassifikat bħala għajnuna mill-Istat fil-kuntest tas-sistema tal-2014.

31      Fis-16 ta’ Mejju 2017, il-Parlament Ungeriż adotta l-Liġi Nru XLVII tal-2017, li temenda l-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar. Essenzjalment, din il-liġi neħħiet b’effett retroattiv it-taxxa fuq ir-reklamar.

32      Il-Kummissjoni indikat f’dan ir-rigward fis-sottomissjonijiet bil-miktub tagħha quddiem il-Qorti Ġenerali li l-Ungerija ma għamlitx użu mill-possibbiltà prevista fil-premessa 91 tad-deċiżjoni kkontestata, li kienet tippermetti l-istabbiliment ta’ rata ta’ tassazzjoni unika applikabbli b’effett retroattiv fi żmien xahrejn mill-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata. Peress li l-Kummissjoni tikkonstata, madankollu, li l-Ungerija neħħiet, b’effett retroattiv, it-taxxa fuq ir-reklamar imħallas preċedentement (“meqjus bħala ħlas eċċessiv”) u li din id-dispożizzjoni ġiet adottata espliċitament sabiex tiġi implimentata d-deċiżjoni, hija tindika li l-obbligu ta’ rkupru tal-għajnuna preċedentement identifikata skada.

 Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet

33      B’att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-16 ta’ Jannar 2017, l-Ungerija ppreżentat dan ir-rikors.

34      Permezz ta’ att separat, ippreżentat fl-istess ġurnata, l-Ungerija ressqet talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni kkontestata (Kawża T‑20/17 R).

35      Il-President tal-Qorti Ġenerali ċaħad, permezz ta’ digriet tat‑23 ta’ Marzu 2017, L-Ungerija vs Il-Kummissjoni (T‑20/17 R, mhux ippubblikat, EU:T:2017:203), it-talba għal miżuri provviżorji u rriżerva l-ispejjeż.

36      Il-Kummissjoni ppreżentat ir-risposta fis-27 ta’ Marzu 2017.

37      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fid-19 ta’ Mejju 2017, ir-Repubblika tal-Polonja talbet li tintervjeni f’din il-kawża insostenn tat-talbiet tal-Ungerija. B’deċiżjoni tat-30 ta’ Mejju 2017, il-President tad-Disa’ Awla tal-Qorti Ġenerali laqa’ t-talba għal dan l-intervent.

38      L-Ungerija, il-Kummissjoni u r-Repubblika tal-Polonja ppreżentaw replika, kontroreplika u nota ta’ intervent fil-15 ta’ Mejju, fit-28 ta’ Ġunju u fis-26 ta’ Lulju 2017 rispettivament.

39      Fis-7 ta’ Novembru 2017, l-Ungerija u l-Kummissjoni ppreżentaw osservazzjonijiet dwar in-nota ta’ intervent tar-Repubblika tal-Polonja.

40      Permezz ta’ ittra tal-15 ta’ Diċembru 2017, l-Ungerija talbet, b’mod motivat, li ssir seduta.

41      Fuq proposta tal-Imħallef Relatur, il-Qorti Ġenerali (id-Disa’ Awla) iddeċidiet li tiftaħ il-fażi orali tal-proċedura. Il-Qorti Ġenerali ddeċidiet ukoll li tagħmel lill-Ungerija tliet mistoqsijiet sabiex twieġibhom matul is-seduta.

42      Is-sottomissjonijiet orali tal-partijiet u t-tweġibiet tagħhom għall-mistoqsijiet tal-Qorti Ġenerali instemgħu fl-10 ta’ Jannar 2019.

43      L-Ungerija, sostnuta mir-Repubblika tal-Polonja, titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

–        sussidjarjament, tannulla parzjalment id-deċiżjoni kkontestata sa fejn din tikklassifika bħala għajnuna mill-Istat ipprojbita l-bidliet imwettqa permezz tal-emenda tal-leġiżlazzjoni tal-2015;

–        tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

44      Il-Kummissjoni titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tiċħad ir-rikors bħala infondat;

–        tikkundanna lill-Ungerija u lir-Repubblika tal-Polonja għall-ispejjeż tal-istanza.

 Id-dritt

45      L-Ungerija tinvoka tliet motivi insostenn tar-rikors tagħha, l-ewwel wieħed, ibbażat fuq l-eżistenza ta’ żball ta’ klassifikazzjoni legali tal-miżuri inkwistjoni bħala għajnuna mill-Istat, fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE, it-tieni wieħed, ibbażat fuq in-nuqqas ta’ osservanza tal-obbligu ta’ motivazzjoni u t-tielet wieħed, ibbażat fuq użu ħażin ta’ poter.

46      F’dan il-każ, il-Qorti Ġenerali tqis xieraq li qabelxejn teżamina l-motiv ibbażat fuq żball ta’ klassifikazzjoni legali tal-miżuri inkwistjoni bħala għajnuna mill-Istat, fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE.

47      Qabel kollox, għandu jiġi kkonstatat li għalkemm, fir-raġunijiet tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni qieset li n-natura fakultattiva tar-retroattività tat-taxxa fuq ir-reklamar fil-verżjoni emendata tal-2015 tat vantaġġ lil ċerti impriżi, kif ġie indikat fil-punt 28 iktar ’il fuq, din l-evalwazzjoni ma ġietx riflessa fid-dispożittiv tad-deċiżjoni kkontestata u li għalhekk, kif ġie kkonfermat mir-rappreżentant tal-Kummissjoni waqt is-seduta, dan l-element ma ġiex identifikat bħala għajnuna mill-Istat. Għaldaqstant, ma huwiex meħtieġ li jiġu eżaminati l-argumenti mressqa kontra din l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni.

48      Fir-rigward tal-kumplament, l-Ungerija ssostni li l-Kummissjoni qieset b’mod żbaljat li t-taxxa fuq ir-reklamar kienet tinvolvi miżuri selettivi li jagħtu vantaġġ lil ċerti impriżi. Skont l-Ungerija, la l-istruttura progressiva tat-taxxa u lanqas it-tnaqqis tal-bażi taxxabbli għall-impriżi li jagħmlu telf fl-2013 ma jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat.

 Fuq l-istruttura progressiva tat-taxxa

49      L-Ungerija ssostni, b’mod preliminari, li ma hemm l-ebda obbligu li tiġi ġġustifikata bħala tali struttura ta’ tassazzjoni progressiva fuq id-dħul mill-bejgħ sabiex tiġi evitata l-klassifikazzjoni tagħha bħala għajnuna mill-Istat. Fil-fatt, ma hemm l-ebda differenza bejn, minn naħa, it-taxxi fuq il-profitt li l-Kummissjoni taċċetta l-progressività tagħha u, min-naħa l-oħra, dawk li jiddependu fuq id-dħul mill-bejgħ, peress li dawn iż-żewġ tipi ta’ tassazzjoni għandhom l-istess karatteristiċi fid-dawl tal-kriterji ta’ klassifikazzjoni bħala għajnuna mill-Istat jekk ikunu kkaratterizzati minn skala ta’ rati progressivi. Id-diversità fiskali tippermetti lil-leġiżlatur nazzjonali jkollu diversi strumenti sabiex jikseb l-aħjar tqassim tal-piżijiet pubbliċi. Skont l-Ungerija, peress li l-kompetenza tal-Istati Membri sabiex jiddeterminaw ir-rati fil-qasam tat-taxxa diretti għadha teżisti fl-istat attwali tal-liġi tal-Unjoni, ma kien hemm għalhekk l-ebda ħtieġa li jiġu ġġustifikati permezz ta’ raġunijiet speċjali r-regoli li jikkonċernaw it-taxxa fuq ir-reklamar, b’mod partikolari l-adozzjoni ta’ skala ta’ rati progressivi. L-analiżi tal-eżistenza ta’ għajnuna mill-Istat f’taxxa ma tiddependix mir-raġunijiet li kienu l-motivazzjoni tal-istruttura bażika tagħha.

50      L-Ungerija tagħmel riferiment għas-sentenzi tad-9 ta’ Mejju 1985, Humblot (112/84, EU:C:1985:185); tas-17 ta’ Settembru 1987, Feldain (433/85, EU:C:1987:371), tas-27 ta’ Ottubru 2005, Distribution Casino France et (C‑266/04 sa C-270/04, C-276/04 u C-321/04 sa C-325/04, EU:C:2005:657), u tal-5 ta’ Frar 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi (C-385/12, EU:C:2014:47), sabiex turi l-argument tagħha u tindika li fl-ebda waħda mill-kawżi li jikkonċernaw sistemi fiskali ta’ Stati Membri li huma kkaratterizzati minn skala ta’ rati progressivi fuq il-bażi ta’ brackets li eżaminat il-Qorti tal-Ġustizzja, ma ġie deċiż li s-sistema kkonċernata tikkostitwixxi, fiha nnifisha, għajnuna mill-Istat, jew tikser id-dritt tal-Unjoni, minħabba li l-iskala tar-rata kienet progressiva fuq il-bażi ta’ brackets. Għalhekk, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tippermetti lill-Istati Membri jadottaw tassazzjoni progressiva fil-każ ta’ taxxa li jkollha bażi taxxabbli oħra minbarra l-profitti, mingħajr ma din tkun tikkostitwixxi bħala prinċipju għajnuna mill-Istat.

51      L-Ungerija tqis li jekk, għall-kuntrarju, jiġi deċiż li l-Kummissjoni kklassifikat b’mod korrett it-taxxa fuq ir-reklamar bħala għajnuna mill-Istat, din l-istituzzjoni tkun tista’ tikkontesta kwalunkwe sistema ta’ tassazzjoni progressiva mill-perspettiva ta’ għajnuna mill-Istat, li jirriżulta fi projbizzjoni arbitrarja tal-adozzjoni ta’ tali miżura fiskali.

52      B’mod iktar speċifiku, fid-dawl tal-kriterji tal-għajnuna mill-Istat, fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE, l-Ungerija ssostni dan li ġej.

53      Fir-rigward tal-kriterji tal-użu ta’ riżorsi tal-Istat u tal-eżistenza ta’ vantaġġ, hija tikkontesta d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni indikata fil-premessa 42 tad-deċiżjoni kkontestata, li “l-Ungerija tirrinunzja r-riżorsi li kieku kienet tiġbor mill-impriżi b’livell aktar baxx ta’ dħul rilevanti (li huma impriżi ta’ daqs iżgħar), kieku dawn kienu soġġetti għall-istess livell ta’ taxxa bħall-impriżi bi dħul ogħla (li huma impriżi ta’ daqs ikbar).” Fil-fatt, it-taxxa fuq ir-reklamar ma teżentax lil “impriżi b’livell aktar baxx ta’ dħul rilevanti” minn kwalunkwe piż fiskali, peress li l-valur taxxabbli tagħhom ma jilħaqx il-brackets li minnhom japplikaw ir-rati ogħla tat-taxxa. Għalhekk, dawn l-impriżi jħallsu fuq il-bracket “aktar baxx ” tal-valur taxxabbli tagħhom taxxa tal-istess ammont bħal dak li jħallsu l-“impriżi bi dħul ogħla” fuq l-istess bracket tal-valur taxxabbli.

54      Fir-rigward tal-paragun ta’ rati differenti mwettaq fid-deċiżjoni kkontestata (premessi 50 sa 59 tad-deċiżjoni kkontestata), l-Ungerija ssostni li l-Kummissjoni la tista’ toħloq sistema ta’ referenza fittizja b’rata unika jew b’rata ta’ tassazzjoni medja kkonstatata u lanqas ma tista’ teżamina l-legalità ta’ sistema fiskali ta’ Stat Membru billi tqabbilha ma’ tali sistema fittizja. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ma tippermettix li tiġi kkonstatata l-eżistenza ta’ deroga mis-sistema ta’ referenza fuq il-bażi ta’ sistema ta’ referenza oħra, arbitrarjament stabbilita sabiex jiġi identifikat vantaġġ.

55      Għalhekk, ma ntweriex b’mod korrett li l-istruttura progressiva tat-taxxa fuq ir-reklamar tagħti vantaġġi selettivi. Fil-fatt, kif jenfasizza wkoll il-Gvern Pollakk, din l-istruttura, li fil-fehma tal-Kummissjoni hija l-kawża tas-selettività tagħha, ma tidderogax mis-sistema ta’ referenza li hija tagħmel parti minnha, peress li din hija komponent ta’ din is-sistema.

56      L-Ungerija tenfasizza li ma hemm l-ebda distinzjoni fir-rigward tal-valur taxxabbli tat-taxxa fuq ir-reklamar u li hija l-istess rata medja li, f’sistema ta’ tassazzjoni progressiva abbażi ta’ brackets, tapplika għal kull min għandu l-istess bażi tat-taxxa, b’tali mod li t-taxxa kkalkulata fuq din il-bażi tkun l-istess. Ma hemm għalhekk l-ebda deroga mis-sistema ta’ referenza.

57      L-Ungerija tiddikjara wkoll li, għall-kuntrarju tas-sistema fiskali kkonċernata mis-sentenza tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732), li kienet tfasslet sabiex tiffavorixxi grupp partikolari ta’ impriżi, f’dan il-każ il-kumpanniji offshore (li, fl-assenza ta’ impjegati u ta’ bini tan-negozju, kienu de facto eżentati mit-tassazzjoni), it-taxxa fuq ir-reklamar tiġi mħallsa minn kull persuna taxxabbli skont id-dħul mill-bejgħ tagħha abbażi tar-rati applikabbli b’mod uniformi għal kull wieħed mill-brackets. Għalhekk, iż-żewġ każijiet ma humiex komparabbli.

58      L-Ungerija żżid li s-sitwazzjoni f’dan il-każ lanqas ma tikkorrispondi għal sitwazzjoni li fiha taxxa tista’ titqies li tagħmel parti integrali minn miżura ta’ għajnuna mill-Istat, kif identifikat fis-sentenza tas-27 ta’ Ottubru 2005, Distribution Casino France et (C-266/04 sa C-270/04, C-276/04 u C-321/04 sa C‑325/04, EU:C:2005:657), meta d-dħul minn din it-taxxa huwa neċessarjament allokat għall-finanzjament ta’ għajnuna. Hija tfakkar f’dan ir-rigward, sa fejn id-dħul li ġej mit-taxxa fuq ir-reklamar iddaħħal fil-baġit ġenerali tal-Istat, kien impossibbli li jiġi ddeterminat liema spejjeż speċifiċi ġew iffinanzjati minn dan id-dħul.

59      Il-Gvern Ungeriż jikkonkludi li minħabba li, skont ir-regoli oriġinali li jirregolaw it-taxxa fuq ir-reklamar u dawk introdotti fl-emenda tal-2015, l-ammont tat-taxxa fuq ir-reklamar kien l-istess għall-istess valur taxxabbli, l-iskala progressiva abbażi ta’ brackets ta’ din it-taxxa ma kienet tinvolvi la selettività u lanqas vantaġġ pekunarju.

60      Min-naħa tiegħu, il-Gvern Pollakk iżid li, anki jekk jiġi preżunt li r-rati ta’ tassazzjoni progressivi ma jagħmlux parti mis-sistema ta’ referenza speċifika għat-taxxa fuq ir-reklamar, dawn ma jiffavorixxux impriżi li, fid-dawl tal-għan ewlieni tat-taxxa, ikunu jinsabu f’sitwazzjoni fattwali u legali komparabbli ma’ dik ta’ impriżi oħra. Fil-fatt, sa fejn l-istruttura ta’ dawn ir-rati hija bbażata fuq progressività abbażi ta’ brackets, u mhux fuq progressività globali, hija tosserva l-prinċipju ta’ ugwaljanza. Fil-fatt, fl-istess bracket ta’ dħul mill-bejgħ, l-impriżi kollha huma ttrattati eżattament bl-istess mod peress li huma suġġetti għall-istess rata ta’ tassazzjoni u l-ebda kategorija ta’ impriżi ma tkun tista’ tiġi identifikata bħala privileġġjata.

61      Fir-rigward ta’ dawn l-argumenti li jsostnu li l-progressività tat-taxxa fuq ir-reklamar ma tinvolvix għajnuna mill-Istat, il-Kummissjoni twieġeb li s-sitwazzjonijiet li taw lok għas-sentenzi tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732), u tal-21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs World Duty Free Group et (C-20/15 P et C-21/15 P, EU:C:2016:981), jikkorrispondu għas-sitwazzjoni tat-taxxa fuq ir-reklamar.

62      Mis-sentenza tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732), jirriżulta, b’mod partikolari, li ma huwiex biżżejjed, sabiex jiġi ddeterminat jekk miżura fiskali hijiex selettiva favur ċerti impriżi, li jiġi eżaminat jekk hemmx deroga mir-regoli tas-sistema ta’ referenza kif iddefiniti mill-Istat Membru kkonċernat innifsu, iżda li għandu jiġi vverifikat ukoll jekk il-limiti jew l-istruttura ta’ din is-sistema ta’ referenza tfasslux b’mod konsistenti jew, għall-kuntrarju, b’mod arbitrarju jew ippreġudikat b’mod ċar b’tali mod li jiffavorixxu lil dawn l-impriżi fid-dawl tal-għan normali ta’ din is-sistema, li huwa l-każ hawnhekk. Il-Kummissjoni tindika li, fl-imsemmija sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-vantaġġ selettiv li kienu jibbenefikaw minnu ċerti kumpanniji eżentati minn tassazzjoni kien jirriżulta mill-ħolqien stess tat-taxxa kkonċernata, filwaqt li l-għan tiegħu kien li jintroduċi tassazzjoni ġenerali.

63      Hija fuq sitwazzjoni simili li hija bbażata, fil-premessi 50 sa 54 tad-deċiżjoni kkontestata, il-konklużjoni li l-Ungerija fasslet deliberatament, mill-bidu nett, is-sistema ta’ tassazzjoni progressiva abbażi ta’ brackets applikati għat-taxxa fuq ir-reklamar bħala sistema ta’ referenza selettiva, b’tali mod li tiffavorixxi ċerti impriżi fuq oħrajn.

64      Il-Kummissjoni żżid li s-sentenza tas-27 ta’ Ottubru 2005, Distribution Casino France et (C-266/04 sa C-270/04, C-276/04 u C-321/04 sa C-325/04, EU:C:2005:657), li fuq il-bażi tagħha l-Ungerija għandha l-intenzjoni turi li l-assenza ta’ rabta ta’ allokazzjoni bejn it-taxxa fuq ir-reklamar u l-finanzjament ta’ miżuri speċifiċi tippermetti li tiġi eskluża l-eżistenza ta’ elementi ta’ għajnuna mill-Istat, hija irrilevanti, peress li, f’dan il-każ, il-kwistjoni ma hijiex dwar miżura ta’ għajnuna li hija ffinanzjata mit-taxxa, iżda l-għajnuna li din tagħti fiha nnifisha b’teħid inkunsiderazzjoni tat-tfassil tagħha.

65      Il-Kummissjoni ssostni barra minn hekk li rata ta’ tassazzjoni uniformi f’kull bracket tal-iskala ma timplikax trattament ugwali tal-persuni taxxabbli, peress li huma biss dawk li għandhom dħul mill-bejgħ ogħla li jidħlu fl-ogħla brackets, suġġetti għal rati ogħla. Dak li huwa importanti għal persuna taxxabbli hija r-rata effettiva medja u l-ammont totali ta’ tassazzjoni, u mhux li, f’bracket partikolari, ir-rata tkunx uniformi jew le. Meta mqabbla ma’ taxxa b’rata unika fuq id-dħul mill-bejgħ li huma suġġetti għaliha l-persuni taxxabbli kollha fl-istess proporzjon, it-taxxa progressiva fuq ir-reklamar timponi b’mod ġenerali piż fiskali ogħla fuq l-impriżi li jilħqu l-ogħla brackets ta’ tassazzjoni.

66      Il-Kummissjoni żżid li, għall-kuntrarju ta’ dak li ddikjarat l-Ungerija, hija ma stabbilixxietx sistema ta’ referenza ġdida “ibbażata fuq rata medja”. Ir-rata medja li hija għamlet riferiment għaliha hija speċifika għal kull impriża, iżda hija ddeskriviet, fil-premessi 48 u 56 tad-deċiżjoni kkontestata, taxxa fuq ir-reklamar b’rata unika li għandha sservi bħala sistema ta’ referenza, li għaliha ma hemm l-ebda brackets, jew rata progressiva, li fil-fehma tagħha, hija l-unika sistema li tista’ tevita diskriminazzjoni bejn l-impriżi li jinsabu, fid-dawl tal-għan imfittex mit-taxxa fuq ir-reklamar, f’sitwazzjonijiet komparabbli. Dan ir-raġunament isegwi dak żviluppat mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732). Il-Kummissjoni tispeċifika li, għalkemm hija, fid-deċiżjoni kkontestata, għamlet riferiment għal taxxa fuq ir-reklamar b’rata unika li ma kinitx tinvolvi għajnuna mill-Istat, hija ħalliet f’idejn l-Ungerija sabiex tiddeċiedi dwar il-livell ta’ din ir-rata. Dan jirrifletti l-fatt li hija ma llimitatx is-sovranità tal-Ungerija fil-qasam fiskali, iżda applikat biss ir-regoli fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat.

67      B’riferiment għall-premessi 46 sa 71 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni tfakkar b’mod iktar preċiż l-analiżi fi tliet stadji li hija segwiet sabiex tevalwa n-natura selettività tat-taxxa fuq ir-reklamar.

68      Fir-rigward tan-natura selettiva tal-vantaġġ mogħti, il-Kummissjoni wriet, fid-deċiżjoni kkontestata, li r-rati ta’ tassazzjoni progressivi rriżultaw f’distinzjoni bejn l-impriżi bi dħul għoli mir-reklamar (jiġifieri l-impriżi kbar bħal Magyar RTL) u dawk bi dħul mir-reklamar baxx (jiġifieri l-impriżi iżgħar) u għalhekk rriżultaw fl-għoti ta’ vantaġġ selettiv lil dawn tal-aħħar abbażi tad-daqs tagħhom (premessi 49 sa 56). Issa, taxxa fuq id-dħul mill-bejgħ, mhux diskriminatorja, tfisser li iktar ma jkun għoli d-dħul mill-bejgħ ta’ impriża iktar ma jkollha tħallas, peress li l-brackets tad-dħul mill-bejgħ ikunu suġġetti għal rata uniformi. Għall-kuntrarju tat-taxxi bbażati fuq il-profitti, it-taxxi bbażati fuq id-dħul mill-bejgħ ma humiex intiżi sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni, u fil-fatt ma jiħdux inkunsiderazzjoni, spejjeż imġarrba fil-ġenerazzjoni tad-dħul mill-bejgħ inkwistjoni. Dan huwa dovut għall-fatt li dħul mill-bejgħ għoli ma jirriżultax neċessarjament fi profitt għoli u li d-dħul mill-bejgħ, fih innifsu, ma jirriflettix il-kapaċità ta’ ħlas.

69      Il-Kummissjoni tfakkar li, fil-fehma tagħha, fil-każ ta’ taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ, l-eżistenza ta’ diversi brackets u l-applikazzjoni tar-rati ta’ tassazzjoni progressivi li huma marbuta ma’ dawn il-brackets huma ġġustifikati min-natura tas-sistema biss f’każijiet eċċezzjonali, jiġifieri meta l-għan speċifiku tat-taxxa jkun jeżiġi li jiġu applikati rati progressivi. Taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ b’rati progressivi jistgħu, pereżempju, ikunu ġġustifikati jekk l-esternalitajiet negattivi ta’ attività, li t-taxxa hija intiża li tikkumpensa, jiżdiedu wkoll b’mod progressiv, jiġifieri iktar milli b’mod proporzjonali, skont id-dħul mill-bejgħ. Madankollu, l-Ungerija ma wrietx li l-progressività tat-taxxa fuq ir-reklamar kienet iġġustifikata minn esternalitajiet negattivi li jirriżultaw mir-reklamar.

70      Għandhom jiġu eżaminati l-argumenti deskritti fil-qosor iktar ’il fuq.

71      L-Artikolu 107(1) TFUE jipprovdi li, ħlief għad-derogi previsti mit-Trattati, huma inkompatibbli mas-suq intern, sa fejn jaffettwaw il-kummerċ bejn l-Istati Membri, l-għajnuna mogħtija mill-Istati jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat fi kwalunkwe forma li tfixkel jew thedded li tfixkel il-kompetizzjoni billi tiffavorixxi lil ċerti impriżi jew il-produzzjoni ta’ ċerti oġġetti

72      Minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li l-għajnuna stabbilita fl-Artikolu 107(1) TFUE ma hijiex limitata għal sussidji, peress li hija ma tinkludix biss benefiċċji pożittivi, bħas-sussidji stess, iżda wkoll miżuri tal-Istat li, f’diversi forom, itaffu l-piżijiet li normalment itaqqlu l-baġit ta’ impriża u li, għaldaqstant, mingħajr ma jkunu sussidji fis-sens strett tal-kelma, huma tal-istess natura u għandhom effetti identiċi (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-23 ta’ Frar 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg vs Haute Autorité, 30/59, EU:C:1961:2, p. 39; tat-2 ta’ Lulju 1974, L-Italja vs Il-Kummissjoni, 173/73, EU:C:1974:71, punt 33; tal-15 ta’ Marzu 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, EU:C:1994:100, punt 13, u tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit, C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732, punt 71).

73      Fil-qasam fiskali, minn dan jirriżulta li miżura li permezz tagħha l-awtoritajiet pubbliċi jagħtu lil ċerti impriżi trattament fiskali favorevoli li, għalkemm ma tinvolvix trasferiment ta’ riżorsi tal-Istat, tqiegħed lill-benefiċjarji f’sitwazzjoni finanzjarja iktar favorevoli minn dik tal-persuni taxxabbli l-oħra, tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-15 ta’ Marzu 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, EU:C:1994:100, punt 14; tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit, C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732, punt 72, u tal-21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs World Duty Free Group et, C-20/15 P u C-21/15 P, EU:C:2016:981, punt 56).

74      L-identifikazzjoni tal-eżistenza ta’ trattament fiskali vantaġġuż irriżervat għal ċerti impriżi, fi kliem ieħor il-karatterizzazzjoni tas-selettività tal-miżura inkwistjoni, teżiġi li jiġi stabbilit jekk, fil-kuntest ta’ sistema legali partikolari, din il-miżura hijiex ta’ natura li tiffavorixxi ċerti impriżi fir-rigward ta’ oħrajn li huma, fid-dawl tal-għan imfittex mill-imsemmija sistema, f’sitwazzjoni fattwali u legali komparabbli (ara, f’dan is-sens u b’analoġija, is-sentenza tat-2 ta’ Lulju 1974, L-Italja vs Il-Kummissjoni, 173/73, EU:C:1974:71, punt 33; ara wkoll is-sentenza tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit, C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732, punt 75 u l-ġurisprudenza ċċitata).

75      B’mod iktar speċifiku, skont il-metodu ta’ analiżi stabbilit fil-ġurisprudenza, il-klassifikazzjoni ta’ miżura fiskali vantaġġuża bħala “selettiva” teħtieġ, fl-ewwel lok, l-identifikazzjoni u l-eżami minn qabel tas-sistema fiskali komuni jew “normali” applikabbli (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs World Duty Free Group et, C-20/15 P u C-21/15 P, EU:C:2016:981, punt 57, u tat-28 ta’ Ġunju 2018, Andres (falliment Heitkamp BauHolding) vs Il-Kummissjoni, C-203/16 P, EU:C:2018:505, punt 88 u l-ġurisprudenza ċċitata).

76      Huwa fid-dawl ta’ din is-sistema fiskali li għandu, fit-tieni lok, jiġi evalwat u, jekk ikun il-każ, li għandha tiġi stabbilita l-eventwali natura selettiva tal-vantaġġ mogħti mill-miżura fiskali inkwistjoni billi jintwera li din tidderoga mill-imsemmija sistema “normali” bl-introduzzjoni ta’ differenzi bejn operaturi li jinsabu, fid-dawl tal-għan indikat tas-sistema fiskali komuni jew “normali” applikabbli, f’sitwazzjoni fattwali u legali komparabbli (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-8 ta’ Settembru 2011, Paint Graphos et, C-78/08 sa C-80/08, EU:C:2011:550, punt 49, u tal-21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs World Duty Free Group et, C-20/15 P u C-21/15 P, EU:C:2016:981, punt 57). Għall-kuntrarju, jekk jirriżulta li l-vantaġġ fiskali, jiġifieri l-ħolqien ta’ differenza, huwa ġġustifikat min-natura u l-istruttura tas-sistema li huwa jinsab fiha, dan ma jistax jikkostitwixxi vantaġġ selettiv (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-8 ta’ Novembru 2001, Adria-Wien Pipeline u Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C-143/99, EU:C:2001:598, punt 42; tal-15 ta’ Diċembru 2005, Unicredito Italiano, C-148/04, EU:C:2005:774, punti 51 u 52; tas-6 ta’ Settembru 2006, Il-Portugal vs Il-Kummissjoni, C-88/03, EU:C:2006:511, punt 52; tat-22 ta’ Diċembru 2008, British Aggregates vs Il-Kummissjoni, C-487/06 P, EU:C:2008:757, punt 83, u tal-21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs World Duty Free Group et, C-20/15 P u C-21/15 P, EU:C:2016:981, punti 58 u 60).

77      Mill-ġurisprudenza jirriżulta li, fejn tissemma n-natura tas-sistema “normali”, huwa l-għan mogħti lil din is-sistema li huwa intiż, filwaqt li, meta tissemma l-istruttura tas-sistema “normali”, huma r-regoli ta’ tassazzjoni tagħha li huma intiżi (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-6 ta’ Settembru 2006, Il-Portugall vs Il-Kummissjoni, C-88/03, EU:C:2006:511, punt 81, u tas-7 ta’ Marzu 2012, British Aggregates vs Il-Kummissjoni, T-210/02 RENV, EU:T:2012:110, punt 84). Għandu jiġi enfasizzat li l-kunċett tal-għan jew tan-natura tas-sistema fiskali “normali” msemmi iktar ’il fuq jirreferi għall-prinċipji bażiċi jew ta’ gwida ta’ din is-sistema fiskali u ma jirreferi la għal politiki li jistgħu, fejn xieraq, jiġu ffinanzjati permezz tar-riżorsi li tipprovdi u lanqas għall-għanijiet li jistgħu jiġu mfittxija permezz tal-introduzzjoni ta’ derogi minn din is-sistema fiskali.

78      F’dan il-każ, qabelxejn għandha tiġi eżaminata l-kwistjoni dwar id-definizzjoni tas-sistema fiskali “normali” li fir-rigward tagħha għandha tiġi eżaminata bħala prinċipju l-eżistenza, jew le, ta’ vantaġġ selettiv.

79      Għandu jiġi enfasizzat, sa fejn il-Kummissjoni tirreferi b’mod partikolari fid-deċiżjoni kkontestata għas-sentenza tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732), li t-tliet taxxi li huma s-suġġett tal-kawżi li taw lok għal din is-sentenza kienu flimkien jikkostitwixxu s-sistema ġenerali ta’ tassazzjoni tal-kumpanniji kollha stabbiliti f’Ġibiltà, filwaqt li, f’dan il-każ, il-miżura kklassifikata bħala għajnuna mill-Istat mill-Kummissjoni taqa’ fil-kuntest ta’ taxxa settorjali speċifika li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tar-reklamar. Is-sistema fiskali “normali” ma tistax għalhekk fi kwalunkwe każ tiġi estiża lil hinn minn dan is-settur (ara, f’dan is-sens u b’analoġija, is-sentenza tal-21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, punti 54 sa 63).

80      Issa, l-Ungerija ssostni b’mod korrett li r-rati ta’ tassazzjoni ma jistgħux jiġu esklużi mill-kontenut ta’ sistema fiskali, kif għamlet il-Kummissjoni (ara l-premessa 48 tad-deċiżjoni kkontestata). Irrispettivament minn jekk it-tassazzjoni hijiex unika jew progressiva, il-livell tal-ħlas jagħmel parti, bħall-bażi taxxabbli, il-fatt taxxabbli u l-persuni taxxabbli, mill-karatteristiċi bażiċi tas-sistema legali ta’ ħlas fiskali. Kif jindika l-Gvern Pollakk, il-Kummissjoni stess tindika, fil-punt 134 tal-Avviż dwar il-kunċett ta’ “għajnuna mill-Istat” imsemmi fl-Artikolu 107(1) TFUE (ĠU 2016 C 262, p. 1), li, “[f]il-każ tat-taxxi, is-sistema ta’ referenza hija bbażata fuq elementi bħall-bażi tat-taxxa, il-persuni taxxabbli, l-avveniment taxxabbli u r-rati tat-taxxa”. Fl-assenza tal-livell ta’ ħlas li jippermetti li jiġi ddeterminat liema hija l-istruttura tas-sistema “normali”, huwa barra minn hekk impossibbli li jiġi eżaminat jekk hemmx deroga vantaġġuża favur ċerti impriżi (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-6 ta’ Settembru 2006, Il-Portugall vs Il-Kummissjoni, C-88/03, EU:C:2006:511, punt 56, u tas-7 ta’ Marzu 2012, British Aggregates vs Il-Kummissjoni, T-210/02 RENV, EU:T:2012:110, punt 52). Huwa għalhekk, jekk ikun il-każ, jekk, fil-kuntest tal-istess taxxa, ċerti impriżi jkunu suġġetti għal rati ta’ tassazzjoni differenti mill-oħrajn, inklużi eżenzjonijiet differenti mill-oħrajn, għandha tiġi ddeterminata liema hija s-sitwazzjoni “normali” f’dan il-qasam, li tagħmel parti mis-sistema “normali”, li mingħajr l-identifikazzjoni tagħha l-metodu mfakkar fil-punti 75 u 76 iktar ’il fuq ma jistax jiġi applikat.

81      Mid-deċiżjoni kkontestata u mill-argumenti mressqa bħala difiża tal-Kummissjoni jirriżulta li hija pprovat tidentifika sistema “normali” li tinkludi struttura ta’ tassazzjoni bħala refernza. Mill-premessi 52 u 53 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta b’mod partikolari li, għall-Kummissjoni, din is-sistema għandha tkun sistema li fiha d-dħul mill-bejgħ tal-impriżi jiġi ntaxxat b’rata unika, indipendentement mill-ammont tiegħu. Il-Kummissjoni barra minn hekk esprimiet dispjaċir li l-awtoritajiet Ungeriżi ma indikawlhiex valur għal din ir-rata unika (premessa 52 tad-deċiżjoni kkontestata) u ssuġġeriet ukoll li r-rata’ ta’ 5.3 % tiġi adottata għad-dħul mir-reklamar kollu (premessi 91 u 93 tad-deċiżjoni kkontestata). Madankollu, għandu jiġi kkonstatat li s-sistema “normali” b’rata unika li għaliha għamlet referiment il-Kummissjoni f’ċerti partijiet tad-deċiżjoni kkontestata, hija sistema ipotetika li ma setgħetx tiġi adottata. Fil-fatt, l-analiżi tan-natura selettiva, jew le, ta’ vantaġġ fiskali, li titwettaq fit-tieni stadju tal-metodu mfakkar fil-punti 75 u 76 iktar ’il fuq, għandha titwettaq fid-dawl tal-karatteristiċi reali tas-sistema fiskali “normali” li jifforma parti minnha, kif identifikati fl-ewwel stadju ta’ dan il-metodu, u mhux fid-dawl ta’ ipoteżi li ma aċċettatx l-awtorità kompetenti.

82      Konsegwentement, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni identifikat sistema “normali” u li ma hijiex kompluta, mingħajr rata ta’ tassazzjoni, jew waħda ipotetika, b’rata ta’ tassazzjoni unika, li tikkostitwixxi żball ta’ liġi.

83      Fid-dawl tan-natura progressiva tat-taxxa inkwistjoni u tal-assenza ta’ skali ta’ rati differenzjati għal ċerti impriżi, l-unika sistema “normali” li setgħet f’dan il-każ tista’ tiġi adottata kienet, bħalma jsostni l-Gvern Ungeriż, it-taxxa fuq ir-reklamar innifisha, bl-istruttura tagħha li tinkludi l-iskala unika tagħha ta’ rati progressivi u l-brackets tagħha.

84      Madankollu, minkejja li l-Kummissjoni wettqet żball fir-rigward tal-identifikazzjoni tas-sistema fiskali “normali” rilevanti, għandu jiġi vverifikat jekk il-konklużjoni li wasslet għaliha hijiex iġġustifikata minn raġunijiet oħra fid-deċiżjoni kkontestata li jippermettu li tiġi identifikata l-eżistenza ta’ vantaġġ selettiv għall-benefiċċju ta’ ċerti impriżi.

85      Fil-fatt, il-Kummissjoni ma llimitatx ruħha li tikkunsidra li l-istruttura progressiva tat-tassazzjoni inkwistjoni dderogat minn sistema “normali”, f’dan il-każ identifikata bħala mhux kompluta jew ipotetika, iżda hija mmotivat ukoll, essenzjalment, l-eżistenza ta’ vantaġġ selettiv għall-benefiċċju tal-impriżi li għandhom dħul mill-bejgħ baxx abbażi tas-sentenza tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732), li kienet tikkonċerna sistema fiskali minnha nnifisha diskriminatorja fid-dawl tal-għan intiż tagħha, jiġifieri fid-dawl tan-natura tagħha. F’dan il-każ, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-istruttura tat-taxxa fuq ir-reklamar, bir-rati progressivi tagħha u bil-brackets tagħha, kienet kuntrarja għall-għan intiż minn din it-taxxa u kellha f’dan ir-rigward effetti diskriminatorji bejn l-impriżi f’dan is-settur. Għaldaqstant, għandu jiġi vverifikat jekk din l-evalwazzjoni hijiex fondata.

86      Għalhekk, fil-premessa 49 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni indikat li “[kien] meħtieġ ukoll li jiġi evalwat jekk il-limiti ta’ dik is-sistema ġewx imfassla mill-Istat Membru b’mod konsistenti jew, għall-kuntrarju, b’mod li huwa arbitrarju jew preġudikat b’mod ċar, sabiex jiffavorixxi impriżi speċifiċi fuq oħrajn”. Fil-premessa 51 tad-deċiżjoni kkontestata, hija indikat li “[l]-effett tal-istruttura ta’ rati progressivi introdotta mill-Att għalhekk [kien] li impriżi differenti huma soġġetti għal livelli differenti ta’ tassazzjoni (espressi bħala proporzjon tad-dħul annwali globali tagħhom mir-reklamar) skont id-daqs tagħhom, billi l-ammont ta’ dħul mir-reklamar miksub minn impriża [kien] sa ċertu punt jikkorrelata mad-daqs ta’ dik l-impriża.” Fil-premessa 54 tad-deċiżjoni kkontestata, hija indikat barra minn hekk li “[i]s-sistema ta’ referenza għalhekk [kienet] selettiva fit-tfassil b’mod li [ma kienx] ġustifikat fid-dawl tal-objettiv tat-taxxa fuq ir-reklamar, li [kien] li jiġi promoss il-prinċjipju tal-kondiviżjoni tal-piż pubbliku u li jinġabru l-fondi għall-baġit tal-Istat.”

87      Madankollu, l-għan imsemmi mill-Kummissjoni li jiġi żgurat dħul baġitarju huwa komuni għat-taxxi kollha mhux allokati li jikkostitwixxu l-parti l-kbira tas-sistemi fiskali u dan waħdu ma huwiex biżżejjed sabiex tiġi ddeterminata n-natura tat-taxxi differenti, pereżempju skont it-tip ta’ persuna taxxabbli msemmi, skont jekk humiex ġenerali jew settorjali, jew skont l-għan partikolari intiż, pereżempju fir-rigward tat-taxxi intiżi għat-tnaqqis ta’ ċertu ħsara ambjentali (taxxi ekoloġiċi). Barra minn hekk, l-istruttura progressiva tar-rati ta’ tassazzjoni ma tistax, bħala tali, tmur kontra l-għan tal-ġbir tad-dħul baġitarju. Bl-istess mod, l-għan tal-promozzjoni ta’ tassazzjoni ġusta huwa ġenerali ħafna u jista’ jiġi invokat għall-biċċa l-kbira tat-taxxi. Għalhekk ma jistax jikkorrispondi għall-għan speċifiku ta’ taxxa.

88      Mill-informazzjoni inkluża fil-fajl jirriżulta li l-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar introduċiet taxxa fuq id-dħul mill-bejgħ ta’ min jippubblika reklami, li l-awtoritajiet Ungeriżi xtaqu jorbtu ma’ skop ta’ ridistribuzzjoni, kif indikat fil-premessa 33 tad-deċiżjoni kkontestata. Peress li l-ebda skop speċifiku ieħor, intiż pereżempju għall-kumpens jew għad-deterrenza ta’ ċerti effetti negattivi li jistgħu jirriżultaw mill-attività inkwistjoni, ma ġie indikat, għandu jiġi kkunsidrat li dan kien l-għan intiż mil-leġiżlatur nazzjonali. Madankollu, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni qieset b’mod partikolari li skop ta’ ridistribuzzjoni rifless permezz ta’ struttura ta’ tassazzjoni progressiva kien inkompatibbli ma’ taxxa fuq id-dħul mill-bejgħ sabiex jiġi kkunsidrat li dan l-għan ma setax jitqies għall-finijiet tal-analiżi tal-eżistenza ta’ vantaġġi selettivi.

89      Madankollu, għall-kuntrarju ta’ dak li ssostni l-Kummissjoni, l-istruttura tat-taxxa fuq ir-reklamar, ikkaratterizzata minn struttura ta’ tassazzjoni progressiva, kienet a priori konsistenti mal-għan tal-awtoritajiet Ungeriżi, minkejja li t-taxxa inkwistjoni kienet taxxa fuq id-dħul mill-bejgħ. Fil-fatt, huwa raġonevoli li jiġi preżunt li l-impriża li tikseb dħul mill-bejgħ għoli jista’, permezz ta’ differenti ekonomiji ta’ skala, jkollha spejjeż proporzjonalment iktar baxxi minn dawk li jiksbu dħul mill-bejgħ iktar baxx — minħabba li l-ispejjeż unitarji fissi (bini, taxxi fuq il-proprjetà, materjal, spejjeż tal-persunal, pereżempju) u l-ispejjeż unitarji varjabbli (provvisti ta’ materja prima pereżempju) jonqsu mal-volum ta’ attività — u għalhekk tista’ tgawdi minn dħul disponibbli proporzjonalment ikbar li jippermettielha tħallas proporzjonalment iktar bħala taxxa fuq id-dħul mill-bejgħ.

90      Konsegwentement, il-Kummissjoni wettqet żball ieħor fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-għan tat-taxxa fuq ir-reklamar, li fil-fatt kien l-introduzzjoni ta’ taxxa settorjali fuq id-dħul mill-bejgħ li għandha skop ta’ ridistribuzzjoni, kif spjegaw l-awtoritajiet Ungeriżi.

91      F’dan l-istadju tal-analiżi, il-kwistjoni hija jekk il-Kummissjoni setgħetx, minkejja ż-żewġ żbalji identifikati iktar ’il fuq fir-rigward tal-istabbiliment tas-sistema ta’ referenza u l-għan tagħha, tidentifika, b’mod korrett, elementi li juru l-eżistenza ta’ vantaġġi selettivi fit-taxxa fuq ir-reklamar, fid-dawl tas-sistema ta’ referenza u tal-għan tagħha msemmija fil-punti 83 u 88 iktar ’il fuq, kif jirriżultaw mil-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar. B’mod aktar speċifiku, il-kwistjoni hija jekk hija wrietx li l-istruttura ta’ tassazzjoni magħżula mill-awtoritajiet Pollakki kienet kuntrarja għall-għan ta’ din is-sistema.

92      Għandu jitfakkar li l-qorti tal-Unjoni ddeċidiet diversi drabi dwar l-eżistenza, jew le, ta’ vantaġġi selettivi f’sistemi fiskali, jew b’mod iktar ġenerali, f’sistemi ta’ kontribuzzjonijiet obbligatorji, li kienu kkaratterizzati mill-preżenza ta’ regoli dwar il-modulazzjoni ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet skont is-sitwazzjoni tal-persuni responsabbli għall-ħlas tat-taxxa. F’dan ir-rigward, il-fatt li taxxa tkun ikkaratterizzata minn struttura ta’ tassazzjoni progressiva, minn tnaqqis mill-valur taxxabbli, minn limiti massimi jew minn dispożittivi oħra ta’ modulazzjoni u li minn dan jirriżultaw livelli ta’ tassazzjoni effettivi differenti skont l-importanza tal-bażi taxxabbli tal-persuni taxxabbli jew skont il-parametri tad-dispożittivi ta’ modulazzjoni msemmija ma jfissirx neċessarjament, kif jirriżulta mill-ġurisprudenza mfakkra fil-punti 73 sa 77 iktar ’il fuq, l-eżistenza ta’ vantaġġ selettiv għall-benefiċċju ta’ ċerti impriżi.

93      Din id-dikjarazzjoni tintwera b’mod partikolari minn diversi eżempji konkreti relatati mal-mistoqsija fformulata fil-punt 91 iktar ’il fuq, li jippermettu li jiġi stabbilit f’liema ċirkustanzi tista’ tiġi identifikata, jew le, l-eżistenza ta’ deroga mill-applikazzjoni tas-sistema “normali” minħabba l-fatt li miżura ta’ modulazzjoni tat-taxxa inkwistjoni tikser in-natura tal-imsemmija sistema, jiġifieri l-għan tagħha.

94      Għalhekk, f’dak li jirrigwarda każijiet fejn tali deroga tkun ġiet identifikata, fis-sentenzi tat-8 ta’ Novembru 2001, Adria-Wien Pipeline u Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598, punti 49 sa 55); tat-22 ta’ Diċembru 2008, British Aggregates vs Il-Kummissjoni (C-487/06 P, EU:C:2008:757, punti 86 u 87); tas-26 ta’ April 2018, ANGED (C-233/16, EU:C:2018:280); tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732, punti 85 sa 108), u tal-21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs World Duty Free Group et (C-20/15 P u C-21/15 P, EU:C:2016:981, punti 58 sa 94, moqrija flimkien mal-punt 123), li jirrigwardaw, rispettivament, limitu massimu fl-ewwel waħda minn dawn is-sentenzi, eżenzjonijiet fit-tliet sentenzi sussegwenti u tnaqqis tal-bażi taxxabbli fl-aħħar sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset, fid-dawl tal-għanijiet tat-taxxi kkonċernati, li kienu jirrigwardaw il-ġlieda kontra esternalizzazzjonijiet negattivi, b’mod partikolari ambjentali, fir-rigward tal-ewwel tlieta minn dawn is-sentenzi, l-istabbiliment ta’ sistema ġenerali ta’ tassazzjoni tal-impriżi kollha fir-rigward tas-sentenza sussegwenti u tal-amortizzazzjoni, fid-dawl tat-taxxa fuq il-kumpanniji, tal-avvjament ta’ akkwist ta’ assi ta’ impriżi f’ċerti ċirkustanzi fir-rigward tal-aħħar waħda minn dawn is-sentenzi, li l-vantaġġi li kienu rriżervati għal ċerti impriżi fost oħrajn li jkunu jinsabu f’sitwazzjoni komparabbli meta mqabbla ma’ dawn l-għanijiet kienu minħabba dan il-fatt selettivi.

95      Minn dawn is-sentenzi jirriżulta, indipendentement mill-fatt li l-għan tat-taxxa jinkludix, jew le, skop marbut mal-impatt tal-attività tal-impriżi suġġetti għat-taxxa, li l-vantaġġ jirreferi għal settur ekonomiku partikolari fir-rigward tal-impriżi oħra suġġetti għat-taxxa, jew forma partikolari ta’ operat tal-impriżi, jew li l-vantaġġ huwa potenzjalment miftuħ għal kwalunkwe impriża taxxabbli, jekk dan il-vantaġġ iwassal għal differenzi fit-trattament li huma kuntrarji għall-għan tat-taxxa, huwa għandu natura selettiva. Madankollu, l-għan ta’ taxxa jista’ fih innifsu jinkludi modulazzjoni intiża għat-tqassim tal-isforz fiskali jew għal-limitazzjoni tal-impatt tagħha. Jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni mingħajr ma jinkiser l-għan tat-taxxa, sitwazzjonijiet speċjali li jiddistingwu ċerti persuni taxxabbli minn oħrajn.

96      F’dan ir-rigward, fis-sentenza tat-8 ta’ Novembru 2001, Adria-Wien Pipeline u Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C-143/99, EU:C:2001:598, punti 33 sa 36), imsemmija fil-punt 94 iktar ’il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja indikat li r-rimbors parzjali ta’ taxxi fuq l-enerġija kkonsmata mill-impriżi, applikabbli meta dawn it-taxxi jaqbżu ċertu limitu tal-valur nett tal-produzzjoni tal-imsemmija impriżi, ma kienx jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat jekk ikun ta’ benefiċċju għall-impriżi kollha suġġetti għal dawn it-taxxi irrispettivament mill-iskop tal-attività tagħhom, minkejja li dan seta’ jwassal għal livelli differenti ta’ tassazzjoni bejn impriżi li jikkonsmaw l-istess kwantità ta’ enerġija.

97      Bl-istess mod, fis-sentenza tagħha tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732, punti 77 sa 83), imsemmija fil-punt 94 iktar ’il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-vantaġġi li setgħu jirriżultaw minn limitu massimu ġġeneralizzat ta’ żewġ taxxi fuq l-impriżi, li l-bażi taxxabbli tagħhom ma kienx il-profitt, għal 15 % tal-profitt, bil-konsegwenza li impriżi bl-istess bażi taxxabbli jistgħu jħallsu taxxa differenti, kienu stabbiliti fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi indipendenti mill-għażla tal-impriżi kkonċernati u għalhekk ma kinux għalhekk ta’ natura selettiva.

98      Fis-sentenza tat-8 ta’ Settembru 2011, Paint Graphos et (C-78/08 sa C-80/08, EU:C:2011:550, punti 48 sa 62), il-Qorti ddeċidiet li, fil-kuntest tat-taxxa fuq id-dħul tal-kumpanniji, li kienet is-sistema “normali” f’din il-kawża, l-eżenzjoni totali li kienu jgawdu minnha kumpanniji kooperattivi ma kinitx tikkostitwixxi vantaġġ selettiv minħabba l-fatt li huma ma kinux f’sitwazzjoni legali u fattwali komparabbli għal dik ta’ kumpanniji kummerċjali, sakemm ġie vverifikat li kienu qed jaġixxu skont il-kundizzjonijiet inerenti għal-loġika kooperattiva, li jimplika, b’mod partikolari, marġni ta’ profitt ħafna iktar baxx minn dak tal-kumpanniji ta’ responsabbiltà limitata.

99      Fis-sentenza tad-29 ta’ Marzu 2012, 3M Italia (C-417/10, EU:C:2012:184, punti 37 sa 44), il-Qorti tal-Ġustizzja qieset, b’teħid inkunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni partikolari ta’ ċerti impriżi, li mekkaniżmu għas-soluzzjoni ta’ tilwim fiskali qadim, miftuħ għall-impriżi li jissodisfaw kriterji oġġettivi li ma jpoġġuhomx f’sitwazzjoni fattwali u legali komparabbli ma’ dik tal-impriżi oħra, ma kienx jagħti lok għal vantaġġ selettiv, anki jekk seta’ jwassal sabiex il-benefiċjarji ta’ dan il-mekkaniżmu jħallsu inqas taxxi, f’ċirkustanzi ugwali, minn impriżi oħra.

100    Bl-istess mod, fis-sentenza tas-26 ta’ April 2018, ANGED (C-233/16, EU:C:2018:280), imsemmija fil-punt 94 iktar’ il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja indikat li, fil-kuntest ta’ taxxa fuq l-istabbilimenti kummerċjali, li l-bażi taxxabbli tagħhom kienet tikkonsisti essenzjalment miż-żona ta’ bejgħ u li kienet intiża li tikkoreġi u tikkumpensa esternalitajiet negattivi fil-qasam tal-ambjent u tal-ippjanar tal-art, it-tnaqqis ta’ 60 % jew l-eżenzjoni totali li kienu jgawdu minnha l-istabbilimenti li jwettqu ċerti attivitajiet kif ukoll dawk li ż-żona tal-bejgħ tagħhom kienet taħt ċertu limitu ma kinitx tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat jekk jiġi vverifikat li dawn l-istabbilimenti kienu f’sitwazzjoni differenti minn dawk ta’ stabbilimenti oħra taxxabbli, b’teħid inkunsiderazzjoni tal-impatti li t-taxxa inkwistjoni kienet intiża li tikkorreġi u tikkumpensa, jiġifieri, fid-dawl tal-għanijiet ta’ din it-taxxa.

101    Dawn l-eżempji jikkonfermaw li jeżistu taxxi li n-natura tagħhom ma tipprekludix li jkollhom dispożittiv ta’ modulazzjoni, li jista’ jinkludi eżenzjonijiet, mingħajr mal-imsemmija dispożittivi ma jwasslu għall-għoti ta’ vantaġġi selettivi. Fil-qosor, in-natura selettiva tagħhom hija nieqsa jekk dawn id-differenzi ta’ tassazzjoni u l-vantaġġ li jistgħu jirriżultaw minnhom, anki jekk iġġustifikati biss mill-iskop li jirregola t-tqassim ta’ taxxa bejn il-persuni taxxabbli, jirriżultaw mis-sempliċi applikazzjoni, mingħajr deroga, tas-sistema “normali”, sakemm is-sitwazzjonijiet komparabbli jiġu ttrattati b’mod komparabbli u sakemm dawn id-dispożittivi ta’ modulazzjoni ma jiksrux l-għan tat-taxxa kkonċernata. Bl-istess mod, dispożizzjonijiet partikolari previsti għal ċerti impriżi, minħabba sitwazzjonijiet speċifiċi għalihom, ma għandhomx jitqiesu li jikkostitwixxu vantaġġ selettiv jekk dawk id-dispożizzjonijiet ma jiksrux l-għan tat-taxxa inkwistjoni. F’dan ir-rigward, il-fatt li huma biss il-persuni taxxabbli li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ miżura li jistgħu jibbenefikaw minnha ma jistax, fih innifsu, jagħti natura selettiva lil din il-miżura (ara s-sentenza tal-21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs World Duty Free Group SA et, C-20/15 P u C-21/15 P, EU:C:2016:981, punt 59 u l-ġurisprudenza ċċitata). Tali dispożittivi jissodisfaw il-kundizzjoni ta’ konformità man-natura u mal-istruttura tas-sistema li fiha huma jinsabu, imsemmija fil-punt 76 iktar ’il fuq.

102    Għall-kuntrarju, jekk impriżi f’sitwazzjoni komparabbli fid-dawl tal-għan tat-taxxa jew tal-iskop li jiġġustifika modulazzjoni tagħha ma jiġux ittrattati bl-istess mod f’dan ir-rigward, din id-diskriminazzjoni twassal għal vantaġġ selettiv li jista’ jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat jekk il-kundizzjonijiet l-oħra indikati fl-Artikolu 107(1) TFUE jkunu ssodisfatti.

103    B’mod partikolari, ukoll, l-istrutturi ta’ tassazzjoni progressivi, inklużi dawk bi tnaqqis sinjifikattiv fuq il-bażi taxxabbli, li ma humiex eċċezzjonali fit-tassazzjoni tal-Istati Membri, ma jimplikawx fihom infushom l-eżistenza ta’ elementi ta’ għajnuna mill-Istat. Fil-komunikazzjoni tagħha dwar il-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat (ara l-punt 80 iktar ’il fuq), il-Kummissjoni indikat f’dan ir-rigward, fil-punt 139, li n-natura progressiva ta’ taxxa fuq id-dħul tista’ tiġi ġġustifikata mill-iskop ridistributtiv ta’ tali taxxa. Madankollu, ma hemm xejn li jippermetti li tiġi llimitata, kif tagħmel il-Kummissjoni fil-premessi 68 u 69 tad-deċiżjoni kkontestata, dan it-tip ta’ evalwazzjoni għal taxxi fuq id-dħul jew intiżi għall-kumpens u għad-deterrenza ta’ ċerti effetti negattivi li jistgħu jirriżultaw mill-attività kkonċernata u li tiġi eskluża għal taxxi relatati mal-attività tal-impriżi, u mhux id-dħul nett jew il-profitt tagħhom. Fil-fatt, mill-ġurisprudenza mfakkra fil-punti 73 sa 77 iktar ’il fuq ma jirriżultax li, sabiex tiġi evitata l-klassifikazzjoni bħala vantaġġ selettiv ta’ miżura ta’ modulazzjoni ta’ taxxa, Stat Membru jista’ juża biss kriterji ta’ modulazzjoni limitati għal ċerti skopijiet, bħar-ridistribuzzjoni tal-ġid jew il-kumpens u d-deterrenza ta’ esternalitajiet negattivi. Dak li huwa meħtieġ għal dan il-għan huwa li l-modulazzjoni mixtieqa ma tkunx arbitrarja, għall-kuntrarju ta’ dak li kien il-każ fil-kawża li wasslet għas-sentenza tat-22 ta’ Diċembru 2008, British Aggregates vs Il-Kummissjoni (C-487/06 P, EU:C:2008:757), imsemmija fil-punt 94 iktar ’il fuq, li hija tiġi applikata b’mod nondiskriminatorju u li tibqa’ konformi mal-għan tat-taxxa kkonċernata. Pereżempju, id-dispożittivi ta’ modulazzjoni msemmija fil-punti 96, 97 u 99 iktar ’il fuq, li ma ġewx ikkunsidrati bħala selettivi mill-Qorti tal-Ġustizzja, ma jirriflettux slop ta’ tassazzjoni proporzjonali għal esternalitajiet negattivi, u lanqas għal skop ta’ ridistribuzzjoni, iżda għal skopijiet oħra. Barra minn hekk, kif diġà ġie indikat fil-punt 89 iktar il fuq, ma huwiex eskluż li skop ta’ ridistribuzzjoni jista’ jiġġustifika wkoll l-progressività ta’ taxxa fuq id-dħul mill-bejgħ, li jsostni b’mod korrett f’dan il-każ il-Gvern Ungeriż. Skop ta’ ridistribuzzjoni jista’ jiġġustifika wkoll eżenzjoni totali għal ċerti impriżi, kif turi l-kawża msemmija fil-punt 98 iktar ’il fuq.

104    Konsegwentement, fil-każ ta’ taxxa fuq id-dħul mill-bejgħ, kriterju ta’ modulazzjoni fil-forma ta’ tassazzjoni progressiva li tibda’ minn ċertu limitu, anki għoli, li jista’ jikkorrispondi għax-xewqa li l-attività ta’ impriża tiġi ntaxxata biss meta din l-attività tilħaq ċerta importanza ma jimplikax, fih innifsu, l-eżistenza ta’ vantaġġ selettiv.

105    Għalhekk mill-punti 91 sa 104 jirriżulta li l-Kummissjoni ma setgħetx tiddeduċi b’mod korrett dwar l-eżistenza ta’ vantaġġi selettivi tat-taxxa fuq ir-reklamar biss mill-istruttura progressiva ta’ din it-taxxa ġdida.

106    Madankollu, li kieku ntwera mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata li l-istruttura progressiva ta’ tassazzjoni effettivament magħżula ġiet adottata b’mod li ġġib fix-xejn l-għan tat-taxxa inkwistjoni, ikun jista’ jiġi kkunsidrat li l-vantaġġ li jista’ jkollhom l-impriżi li jibbenefikaw minn tassazzjoni żero jew baxxa fir-rigward ta’ impriżi oħra huwa selettiv.

107    Għalhekk huwa meħtieġ li jiġi aċċertat jekk il-Kummissjoni, fid-deċiżjoni kkontestata, irnexxilhiex turi dan.

108    F’dan ir-rigward, fil-premessa 60 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni indikat li d-data relatata mal-ħlasijiet bil-quddiem tat-taxxa prodotta mill-awtoritajiet Ungeriżi fis-17 ta’ Frar 2015 uriet li fl-2014, l-ogħla żewġ brackets, ta’ 30 % u 40 %, kienu jaffettwaw biss impriża waħda li ħallset 80 % ta’ dawn il-ħlasijiet bil-quddiem. Hija qieset li din id-data kienet tindika b’mod ċar l-effett konkret tat-trattament differenzjat tal-impriżi fuq il-bażi tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq ir-Reklamar, kif ukoll in-natura selettiva tar-rati progressivi tagħha.

109    Madankollu, din il-konstatazzjoni fattwali ma ġietx assoċjata ma’ raġunament differenti minn dak tal-prinċipju stess ta’ tassazzjoni progressiva u hija konsegwentement, fi kwalunkwe każ, insuffiċjenti sabiex tikkostitwixxi raġunament li abbażi tiegħu jiġi stabblit li l-istruttura progressiva magħżula f’dan il-każ għat-taxxa kkonċernata ma kinitx kompatibbli mal-għan tagħha.

110    Barra minn hekk, il-Kummissjoni ċertament uriet, fid-deċiżjoni kkontestata, li l-istruttura ta’ tassazzjoni progressiva tat-taxxa fuq ir-reklamar wasslet għal trattament differenti tal-impriżi li jinsabu f’sitwazzjoni fattwali u legali komparabbli, jiġifieri li din wasslet għal trattament diskriminatorju. Madankollu, hija prinċipalment ibbażat ruħha f’dan ir-rigward fuq il-fatt li r-rata effettiva medja u r-rata marġinali ta’ tassazzjoni tal-impriżi kellha tvarja skont id-dħul mill-bejgħ tagħhom u d-daqs tagħhom (premessi 50, 51, 58 u 59 tad-deċiżjoni kkontestata). Issa, din il-varjazzjoni tar-rata effettiva medja u tar-rata marġinali, skont id-daqs tal-bażi taxxabbli hija inerenti għal kwalunkwe sistema ta’ tassazzjoni bi struttura progressiva u tali sistema ma hijiex, kif ġie indikat fil-punt 104 iktar ’il fuq, bħala tali u minħabba dan il-fatt biss, ta’ natura li tagħti lok għal vantaġġi selettivi. Barra minn hekk, meta l-istruttura ta’ tassazzjoni progressiva ta’ taxxa tirrifletti l-għan imfittex minn din it-taxxa, ma jistax jiġi kkunsidrat li żewġ impriżi li għandhom bażi ta’ tassazzjoni differenti jinsabu f’sitwazzjoni fattwali komparabbli fid-dawl ta’ dan l-għan.

111    Konsegwentement, fid-dawl tal-iżbalji li għamlet fir-rigward tad-definizzjoni tas-sistema fiskali “normali”, fir-rigward tal-għan tagħha, u fir-rigward tal-eżistenza minn natura tagħha, fl-opinjoni tagħha, ta’ vantaġġi selettivi fil-kuntest ta’ struttura ta’ tassazzjoni progressiva fuq id-dħul mill-bejgħ, il-Kummissjoni ma stabbilixxietx fid-deċiżjoni kkontestata l-eżistenza ta’ vantaġġi selettivi, u għalhekk ta’ għajnuna mill-Istat, minħabba l-istruttura progressiva tat-taxxa fuq ir-reklamar kemm fir-rigward tal-verżjoni inizjali tagħha kif ukoll fir-rigward tal-verżjoni li tirriżulta mill-emenda tagħha fl-2015.

 Fuq it-tnaqqis tal-valur taxxabbli minħabba t-tnaqqis fl-2014 ta’ 50 % tat-telf ittrasferit għall-impriżi li ma għamlux profitt fl-2013

112    Skont l-Ungerija, it-tnaqqis tal-bażi taxxabbli inkwistjoni ma jimplikax vantaġġ selettiv għal ebda impriża. Dan jikkostitwixxi l-ekwivalenti tat-tnaqqis għat-telf tul is-snin preċedenti tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji li setgħu jwettqu barra minn hekk il-kumpanniji li jagħmlu profitt fl-2013. Għalhekk, it-tnaqqis tal-valur taxxabbli għal telf kien jeżisti mingħajr distinzjoni għal kwalunkwe persuna suġġetta għat-taxxa fuq ir-reklamar, indipendentement minn jekk tkunx għamlet profitt jew le fl-2013. Il-possibbiltà ta’ tnaqqis tal-bażi taxxabbli tat-taxxa l-ġdida fuq ir-reklamar indirizzat għalhekk it-tħassib li għandu jittaffa għall-ewwel sena ta’ tassazzjoni l-piż ta’ impriżi li jagħmlu t-telf, kif spjegat mill-awtoritajiet Ungeriżi mill-fażi preliminari ta’ investigazzjoni ta’ din it-taxxa mill-Kummissjoni u kif indikat fil-premessa 33 tad-deċiżjoni kkontestata. F’dan ir-rigward, l-Ungerija ssostni li l-impriżi li għamlu t-telf fl-2013 ma kinux jinsabu, f’dak li jirrigwarda l-obbligi fiskali tagħhom għas-sena fiskali 2014, f’sitwazzjoni komparabbli ma’ dawk l-impriżi li, fl-2013, għamlu profitt.

113    Barra minn hekk, skont l-Ungerija, il-kawżi li taw lok għas-sentenzi tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732) u tal-21 ta’ Mejju 2015, Pazdziej (C‑349/14, EU:C:2015:338), jiġġustifikaw il-pożizzjoni tagħha. Fit-tieni sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat li hija aċċettabbli, fid-dawl tad-dritt tal-Unjoni, leġiżlazzjoni li, fil-kuntest ta’ taxxa li għandha bażi taxxabbli oħra minbarra d-dħul, kienet timplimenta tassazzjoni li, madankollu, kienet tieħu inkunsiderazzjoni d-dħul. L-Ungerija tiddeduċi minn dan li ma huwiex eskluż l-istabbiliment ta’ regola li tippermetti l-għoti ta’ vantaġġ ibbażat fuq kriterji mhux marbuta mal-valur taxxabbli tat-taxxa kkonċernata, mingħajr madankollu ma tingħata għajnuna mill-Istat. L-ewwel sentenza turi wkoll il-possibbiltà ta’ modulazzjoni ta’ taxxa fuq il-bażi ta’ kriterji mhux marbuta mal-bażi taxxabbli u tippermetti wkoll li jiġi sostnut li t-tnaqqis tal-bażi taxxabbli inkwistjoni jikkostitwixxi miżura fiskali ġenerali, peress li hija tapplika mingħajr distinzjoni għall-impriżi kollha skont kriterju oġġettiv marbut mas-sitwazzjoni ta’ profitabbiltà tagħhom.

114    Bħala tweġiba għal dawn l-argumenti, il-Kummissjoni ssostni li l-eżami tas-selettività skont is-sistema ta’ referenza għandu jitwettaq fir-rigward tat-taxxa fuq ir-reklamar u mhux fid-dawl tas-sistema fiskali Ungeriża kollha bit-teħid inkunsiderazzjoni tat-taxxa fuq il-kumpanniji. Il-miżura inkwistjoni tagħti vantaġġ selettiv, peress li tippermetti t-tnaqqis tal-valur taxxabbli tat-taxxa fuq ir-reklamar u, konsegwentement, il-piż fiskali tal-impriżi kkonċernati meta mqabbla ma’ dawk li ma jistgħux jibbenefikaw minn dan it-tnaqqis. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni ssostni li t-tnaqqis tat-telf eżistenti minn qabel fil-mument tal-adozzjoni tal-liġi fuq ir-reklamar iwassal għal selettività, minn naħa, peress li dan ma jistax jiġi kkunsidrat bħala parti integrali mis-sistema ta’ referenza, kif indikat fid-deċiżjoni kkontestata fil-premessa 55, u, min-naħa l-oħra, peress li dan jista’ jiffavorixxi ċerti impriżi li jkollhom telf sostanzjali ttrasferit, b’deroga mis-sistema ta’ referenza, kif indikat fid-deċiżjoni kkontestata fil-premessi 62 sa 64. L-introduzzjoni tat-taxxa fuq ir-reklamar matul is-sena li tinvoka wkoll, għall-moderazzjoni fiskali tal-ewwel sena, l-Ungerija sabiex tiġġustifika l-miżura, ma effettwatx biss il-pjanijiet finanzjarji tal-persuni taxxabbli li għamlu t-telf fl-2013, iżda wkoll dawk tal-persuni taxxabbli li għamlu profitt f’din is-sena. Iż-żewġ gruppi ta’ impriżi huma f’sitwazzjoni komparabbli fir-rigward tal-għan tat-taxxa. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tenfasizza li, għall-kuntrarju tat-taxxi bbażati fuq il-profitti, it-taxxa fuq ir-reklamar hija bbażata fuq it-tassazzjoni tad-dħul mill-bejgħ. Issa, l-ispejjeż, u għalhekk it-telf, ġeneralment ma jkunux deduċibbli minn tali valur taxxabbli, kif indikat fil-premessa 62 tad-deċiżjoni kkontestata.

115    Skont il-Kummissjoni, is-sentenzi invokati mill-Ungerija ma jsostnux l-argument tagħha. B’mod partikolari, il-Kummissjoni tispjega li s-sistema Ungeriża tat-taxxa fuq ir-reklamar hija differenti għas-sistema tat-taxxa residenzjali Franċiża inkwistjoni fis-sentenza tal-21 ta’ Mejju 2015, Padziej (C-349/14, EU:C:2015:338), li kienet, fil-fehma tagħha, taxxa fuq il-patrimonju. Peress li l-bażi tat-taxxa fuq ir-reklamar huwa d-dħul mill-bejgħ, it-tnaqqis tat-telf ittrasferit ma huwiex marbut ma’ din il-bażi taxxabbli iżda ma’ element li huwa kompletament barrani għalih, il-profitt. Il-loġika interna tat-taxxa ma tiġġustifikax għalhekk it-tnaqqis tat-telf.

116    Il-Kummissjoni żżid li, fi kwalunkwe każ, is-selettività ta’ din il-miżura tidher mill-fatt li t-tnaqqis tat-telf kien limitat, minn lat temporali, għat-taxxa dovuta fl-2014, u tfakkar li dan kien irriżervat, mil-lat personali, għall-impriżi biss li għamlu telf fl-2013.

117    Huwa meħtieġ qabelxejn li jiġu esklużi l-argumenti tal-Ungerija li jirreferu għall-possibbiltà parallela għal dik inkwistjoni, għall-impriżi li jagħmlu profitt fl-2013, li jnaqqsu t-telf preċedenti tagħhom mill-valur taxxabbli tat-taxxa fuq il-profitti. Dawn l-argumenti huma irrilevanti sabiex tiġi ddeterminata l-eżistenza, jew le, ta’ vantaġġ seletiv fl-unika sistema ta’ referenza li għandha tittieħed inkunsiderazzjoni, jiġifieri t-taxxa fuq ir-reklamar bir-rati progressivi tagħha (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, punti 54 u 55). Il-kwistjoni hija biss l-istabbiliment dwar jekk it-tnaqqis tal-bażi taxxabbli għall-impriżi li ma għamlux profitt fl-2013 introdott f’din is-sistema, jikkostitwixxix element kuntrarju għall-għan tiegħu u diskriminatorju, li jagħti vantaġġ selettiv, kif issostni l-Kummissjoni wara l-analiżi li hija wettqet fil-premessi 62 sa 65 tad-deċiżjoni kkontestata.

118    F’dan ir-rigward, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet imwettqa fil-punti 95 u 101 iktar ’il fuq, għandu jitfakkar li, minkejja li ma jirriżultawx min-natura stess, jiġifieri mill-għan, tas-sistema fiskali ta’ referenza, ċerti modulazzjonijiet ta’ taxxa, bit-teħid inkunsiderazzjoni ta’ sitwazzjonijiet partikolari, ma għandhomx jitqiesu bħala li jikkostitwixxu vantaġġ selettiv jekk dawk id-dispożizzjonijiet ma jmorrux kontra l-għan tat-taxxa inkwistjoni u ma humiex diskriminatorji.

119    F’dan il-każ, fl-ewwel lok, ma huwiex korrett li jitqies, kif tagħmel il-Kummissjoni essenzjalment fil-premessa 62 tad-deċiżjoni kkontestata, li t-tnaqqis tal-valur taxxabbli jista’, bħala regola ġenerali, jagħti vantaġġ selettiv minħabba li, fir-rigward ta’ tassazzjoni fuq id-dħul mill-bejgħ, “[i]l-kostijiet normalment ma jitnaqqsux mill-bażi għat-taxxa ta’ taxxa fuq il-dħul”.

120    Fil-fatt, kif tfakkar fil-punt 97 iktar ’il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet, fis-sentenza tal-15 ta’ Novembru 2011, Il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732, punti 77 sa 83), li l-istabbiliment ta’ limitu massimu ta’ tassazzjoni fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi indipendentement mill-għażliet magħmula mill-impriżi kkonċernati, jiġifieri minn fatti imprevedibbli, ma kienx ta’ natura selettiva, inkluż jekk dawk il-kriterji ma kellhomx rabta mal-bażi taxxabli tat-taxxa inkwistjoni, kif jirriżulta b’mod partikolari, mill-punti 81 u 83 ta’ din is-sentenza. Jista’ jiġi osservat li wieħed mill-kriterji li jagħti dritt għal-limitu massimu ta’ tassazzjoni eżaminat u li ġie deċiż li ma kienx selettiv f’din is-sentenza kien preċiżament l-assenza ta’ profitt, filwaqt li l-bażi taxxabbli tat-taxxa kkonċernata kienet differenti. L-istess japplika, loġikament, fir-rigward, mhux ta’ limitu massimu, iżda ta’ tnaqqis tal-bażi taxxabbli tat-taxxa, bħal f’dan il-każ. Barra minn hekk, it-tħassib li l-leġiżlatur Ungeriż ried jindirizza, li l-Kummissjoni indika fid-deċiżjoni kkontestata u li hija msemmija fil-punt 112 iktar ’il fuq, ma tistax titqies li tmur kontra l-għan tat-taxxa fuq ir-reklamar imsemmi fil-punt 90 iktar ’il fuq. Fil-fatt, dan tal-aħħar jinkludi loġika ta’ ridistribuzzjoni li permezz tagħha t-tnaqqis tal-bażi taxxabbli adottat sabiex jitnaqqas il-piż fiskali tal-impriżi li jagħmlu telf fis-sena fiskali preċedenti għal dik tat-tassazzjoni huwa konsistenti.

121    It-tieni nett, mis-sentenza tal-15 ta’ Novembru 2011, il-Kummissjoni u Spanja vs Il-Gvern ta’ Ġibiltà u r-Renju Unit (C-106/09 P u C-107/09 P, EU:C:2011:732, punti 77 sa 83), jirriżulta wkoll li l-Kummissjoni ssostni b’mod żbaljat, fil-premessa 63 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-miżura tintroduċi f’dan il-każ distinzjoni arbitrarja bejn gruppi differenti ta’ impriżi li jinsabu f’sitwazzjoni legali u fattwali komparabbli sa fejn il-possibbiltà ta’ tnaqqis ta’ 50 % tat-telf ittrasferit mill-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq ir-reklamar għall-2014 ġiet irriżervata għall-impriżi li ma għamlux profitt fl-2013.

122    Fil-fatt, il-kriterju ta’ distinzjoni adottat mill-awtoritajiet Ungeriżi ta’ assenza ta’ profitt fl-2013 huwa oġġettiv. Il-fatt dwar jekk l-impriżi kkonċernati ssodisfawx dan il-kriterju li huwa inprevedibbli. Fl-aħħar nett, fid-dawl tal-għan tal-leġiżlatur Ungeriż tal-istabbiliment ta’ tassazzjoni settorjali fl-osservanza ta’ loġika ta’ ridistribuzzjoni, dan il-kriterju, li għandu bħala għan li tiġi żgurata għall-ewwel sena tal-introduzzjoni tat-taxxa fuq ir-reklamar pressjoni fiskali moderata għall-persuni taxxabbli f’sitwazzjoni sfavorevoli, jistabbilixxi differenza fit-trattament bejn impriżi li ma humiex f’sitwazzjoni simili: minn naħa, dawk li għamlu profitt fl-2013 u, min-naħa l-oħra, dawk li ma għamlux profitt f’din l-istess sena. Jista’, ċertament, jitqies li l-kriterju ta’ distinzjoni adottat mil-leġiżlatur Ungeriż, fid-dawl ta’ ċerti sitwazzjonijiet partikolari ta’ impriżi li sofrew telf daqstant sinjifikattiv għall-2013 u għas-snin preċedenti, jista’ jwassal għall-eżistenza ta’ effetti msejħa “ta’ limitu”, jekk, barra minn hekk, huma kienu qrib il-bilanċ fl-2013, iżda tali effetti huma inerenti f’ħafna dispożittivi ta’ modulazzjoni li neċessarjament għandhom limiti u ma jistax jiġi dedott minn dan il-fatt biss li tali dispożittivi jagħtu vantaġġi selettivi.

123    Fl-aħħar nett, il-fatt li l-vantaġġ inkwistjoni kien previst biss fir-rigward tat-taxxa relatata mal-ewwel sena fiskali ta’ applikazzjoni tat-taxxa inkwistjoni u mhux għas-snin fiskali sussegwenti ma jippermettix li jitqies li l-impriżi li kienu bbenefikaw minnu f’din l-ewwel sena ngħataw għajnuna meta mqabbla mal-impriżi li setgħu bbenefikaw mill-istess vantaġġ li kieku nżamm fis-snin sussegwenti. Il-leġiżlatur ma huwiex obbligat li jżomm vantaġġ fiskali u, f’dan ir-rigward, ma teżistix komparabbiltà tas-sitwazzjonijiet bejn żewġ snin finanzjarji differenti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma ressqitx din l-idea fid-deċiżjoni kkontestata, iżda semmietha biss fil-kontroreplika.

124    Għalhekk għandu jiġi konkluż li l-Kummissjoni ma identifikatx b’mod korrett fit-tnaqqis tal-valur taxxabbli, għall-ewwel sena fiskali ta’ applikazzjoni tat-taxxa fuq ir-reklamar, b’50 % tat-telf ittrasferit għall-impriżi li ma għamlux profitt fl-2013, element diskriminatorju li jmur kontra l-għan ta’ din it-taxxa, li jikkostitwixxi vantaġġ selettiv li jikkaratterizza għajnuna mill-Istat.

125    Mill-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, u mingħajr ma huwa meħtieġ li jiġu eżaminati l-motivi u l-argumenti l-oħra tal-Gvern Ungeriż, jirriżulta li li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata fl-intier tagħha.

 Fuq l-ispejjeż

126    Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li l-Kummissjoni tilfet, hemm lok li tiġi kkundannata għall-ispejjeż sostnuti mill-Ungerija, kif mitlub minn din tal-aħħar, inkluż l-ispejjeż relatati mal-proċeduri għal miżuri provviżorji.

127    Skont l-Artikolu 138(1) tar-Regoli tal-Proċedura, l-Istati Membri li jkunu intervjenew fil-proċeduri għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom. Ir-Repubblika tal-Polonja għandha tbati għalhekk l-ispejjeż tagħha stess.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Id-Disa’ Awla),

taqta’ u tiddeċiedi:

1)      Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/329, tal4 ta’ Novembru 2016 dwar il-miżura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) implimentata mill-Ungerija dwar it-taxxa tad-dħul mir-reklamar, hija annullata.

2)      Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll dawk sostnuti mill-Ungerija, inkluż dawk li huma relatati mal-proċeduri għal miżuri provviżorji.

3)      Ir-Repubblika tal-Polonja għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-27 ta’ Ġunju 2019.

Firem


*      Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż.