Language of document :

Sag anlagt den 29. august 2011 - ZZ m.fl. mod Domstolen

(Sag F-84/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Domstolens afslag på sagsøgernes ansøgning om at få udbetalt tillæg for arbejde i døgndrift eller i skifteholdstjeneste som omhandlet i artikel 1 i Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i [døgndrift eller i] skifteholdstjeneste (EFT L 38, s. 1) og en påstand om erstatning.

Sagsøgernes påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 17. maj 2011 om at meddele afslag på sagsøgernes klage af 17. januar 2011, der var indgivet med henblik på dels at få bevilget tillæg for skifteholdstjeneste som omhandlet i Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976, der senest blev ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1873/2006 af 11. december 2006, dels at få tildelt en godtgørelse for den skade, der blev forvoldt ved ansættelsesmyndighedens manglende svar på deres første og seneste ansøgning inden for den i vedtægten fastsatte frist, samt ved den manglende angivelse af klagemuligheder i dens udtrykkelige afslag, der medførte en mistet mulighed for at gennemtvinge deres ret ad rettens vej.

Domstolen tilpligtes at betale hver af sagsøgerne et beløb på 10 700,76 EUR i godtgørelse for deres økonomiske skade og et beløb på 3 000 EUR i godtgørelse for deres ikke-økonomiske skade.

Domstolen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________