Language of document :

Kanne 29.8.2011 - ZZ ym. v. unionin tuomioistuin

(Asia F-84/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ym. (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Unionin tuomioistuimen sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajien pyyntö saada edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille 9.2.1976 annetun neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76 (EYVL L 38, s. 1) 1 artiklassa tarkoitettua korvausta tehtävien hoitamisesta keskeytyksettä tai vuorotyössä, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

Virkamiestuomioistuimen on kumottava nimittävän viranomaisen 17.5.2011 tekemä päätös hylätä kantajien 17.1.2011 tekemä valitus, jonka tarkoituksena oli yhtäältä 9.2.1976 annetun neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11.12.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 1873/2006, 1 artiklassa säädetyn tehtävien hoitamisesta vuorotyössä annettavan korvauksen myöntäminen, ja toisaalta korvauksen saaminen vahingosta, joka on aiheutunut siitä, ettei nimittävä viranomainen ole vastannut heidän ensimmäiseen eikä uuteen pyyntöönsä asetetussa määräajassa, ja siitä, että heille annetussa nimenomaisessa hylkäävässä vastauksessa ei ole ilmoitettu muutoksenhakukeinoja, mistä on on seurannut se, että mahdollisuus voittaa asia tuomioistuimessa on menetetty.

Unionin tuomioistuin on velvoitettava maksamaan kullekin kantajalle 10.700, 76 euroa korvauksena aineellisesta vahingosta ja 3 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä.

Euroopan unionin tuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________