Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 29. augustā - ZZ u.c./Eiropas Savienības Tiesa

(lieta F-84/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un citi (pārstāvji - D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Savienības Tiesas lēmumu noraidīt prasītāju prasību piešķirt pabalstu par maiņu darbu saskaņā ar Padomes 1976. gada 9. februāra Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76, ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt pabalstus par maiņu darbu, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus (OV L 38, 1. lpp.), 1. pantu, un prasība par zaudējumu atlīdzību

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2011. gada 17. maija lēmumu noraidīt prasītāju 2011. gada 17. janvāra sūdzību, kuras mērķis bija, pirmkārt, pabalsta par maiņu darbu piešķiršana saskaņā ar Padomes 1976. gada 9. februāra Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76, kas pēdējo reizi grozīta ar Padomes 2006. gada 11. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 1873/2006, 1. pantu, un, otrkārt, pabalsta piešķiršana par kaitējumu, kas tika radīts, iecēlējinstitūcijai tiesību aktos noteiktajā termiņā neatbildot uz prasītāju pirmo un otro prasību un atbildē, ar kuru šīs prasības tika skaidri noraidītas, nenorādot tiesību aizsardzības līdzekļus, kā rezultātā prasītāji zaudēja iespēju uzvarēt tiesvedībā;

piespriest Tiesai samaksāt katram prasītājam summu EUR 10 700,76 apmērā kā atlīdzību par viņiem nodarīto mantisko kaitējumu un katram prasītājam summu EUR 3 000 apmērā par viņiem nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Savienības Tiesai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________