Language of document :

Talan väckt den 17 augusti 2011 - ZZ m.fl. mot parlamentet

(Mål F-82/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om fastställelse av att valet till Parlamentets personalkommitté var rättsstridigt och att parlamentet på ett rättsstridigt sätt har underlåtit att ingripa mot de olika oegentligheter som har förekommit under valförfarandet.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att det val till Europaparlamentets personalkommitté som ägde rum den 27 oktober till den 24 november 2010 var rättsstridigt,

fastställa att Europaparlamentet på ett rättsstridigt sätt har underlåtit att ingripa mot de olika oegentligheter som har förekommit under valförfarandet,

ogiltigförklara Europaparlamentets generalsekreterares tysta beslut av den 20 maj 2011 att avslå sökandenas klagomål av den 20 januari 2011 i vilket de yrkade att resultatet av valet till personalkommittén som tillkännagavs den 19 november 2010 och de resultat som offentliggjordes den 23 och den 24 november samt den 10 december 2010 skulle ogiltigförklaras och att nya val, eller i vart fall en andra valomgång, skulle hållas,

förplikta Parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________