Language of document :

Жалба, подадена на 8 август 2011 г. - ZZ/EAАБ

(Дело F-81/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: B.-H. Vincent, avocat)

Ответник: Европейска агенция за авиационна безопасност

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението за назначаване отново на жалбоподателя на неуправленска длъжност в интерес на службата в резултат на неблагоприятен доклад за оценка, както и искане за заплащане на жалбоподателя на обезщетение за вредите, за които се твърди, че са претърпени.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 17 декември 2010 г. на изпълнителния директор за назначаване отново на жалбоподателя на "неуправленска длъжност в интерес на службата" в резултат на неблагоприятен доклад за оценка на управлението,

да се осъди ЕААБ да заплати на жалбоподателя обезщетение за неимуществени и професионални вреди, определено ex aequo et bono на 350 000 EUR, заедно със законната лихва за забава от датата, на която то става изискуемо,

да се осъди ЕААБ да заплати съдебните разноски.

____________