Language of document :

Sag anlagt den 8. august 2011 - ZZ mod EASA

(Sag F-81/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat B.-H. Vincent)

Sagsøgt: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at omplacere sagsøgeren til en stilling uden ledelsesbeføjelser i tjenestens interesse som følge af en negativ bedømmelsesrapport og en påstand om, at sagsøgeren tilkendes et beløb som erstatning for den skade, som denne angiveligt har lidt.

Sagsøgerens påstande

Den administrerende direktørs afgørelse af 17. december 2010 vedrørende sagsøgerens omplacering til en stilling uden ledelsesbeføjelser i tjenestens interesse som følge af en negativ rapport om sagsøgerens lederevner annulleres.

EASA tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb fastsat efter ret og billighed på 350 000 EUR som godtgørelse for den ikke-økonomiske og erhvervsmæssige skade med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats med virkning fra den dag, hvor beløbet forfalder til betaling.

EASA tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________