Language of document :

Жалба, подадена на 26 август 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-83/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues, A. Blot и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на председателя на журито по конкурс EPSO/AST/112/10 -Асистенти (AST 3) да не се допусне жалбоподателя до изпитите.

Искания на жалбоподателя

Като главно искане:

да се отмени приетото на 17 май 2011 г. решение, с което се отказва на жалбоподателя правото да участва в изпитите на конкурс EPSO/AST/112/10 - Асистенти от степен AST 3,

в резултат на това да се постанови, че жалбоподателят следва да бъде включен в процеса по наемане на работа, започнат с посочения конкурс, като при нужда се организират нови изпити.

При условията на евентуалност, в случай, че не бъде уважено главното искане, quod non, да му се изплати обезщетение за имуществени вреди в размер, който според жалбоподателя следва да се определи по справедливост на 20 000 EUR, заедно със законната лихва за забава, считано от датата на постановяване на съдебното решение,

във всеки случай, да му се изплати обезщетение за неимуществени вреди в размер, който според жалбоподателя следва да се определи по справедливост на 20 000 EUR, заедно със законната лихва за забава, считано от датата на постановяване на съдебното решение,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________