Language of document :

Sag anlagt den 26. august 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-83/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den afgørelse, som formanden for udvælgelsesprøve EPSO/AST/112/10 - assistenter (AST 3) traf, om ikke at give sagsøgeren adgang til færdighedstesten.

Sagsøgerens påstande

Principalt:

Afgørelsen af 17. maj 2011 om ikke at give sagsøgeren ret til at deltage i færdighedstesten i forbindelse med udvælgelsesprøve EPSO/AST/112/10 - assistenter (AST 3) annulleres.

Følgelig fastslås det, at sagsøgeren skal genindtræde i den ansættelsesprocedure, der blev indledt ved denne udvælgelsesprøve, om fornødent derved, at der tilrettelægges en ny færdighedstest.

Subsidiært: Såfremt sagsøgeren mod forventning ikke skulle få medhold i sin principale påstand, tilkendes hun et beløb, der foreløbigt og efter ret og billighed fastsættes til 20 000 EUR som erstatning for hendes tab med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats med virkning fra datoen for afsigelsen af dommen i sagen.

Under alle omstændigheder tilkendes hun et beløb, der foreløbigt og efter ret og billighed fastsættes til 20 000 EUR som godtgørelse for den ikke-økonomiske skade med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats med virkning fra datoen for afsigelsen af dommen i sagen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________